Zarządzenie Nr 0050.1.2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości pogotowia kasowego w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.2.2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonywanie usług komunalnych związanych z utrzymaniem porządku i czystości na terenie miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka"


Zarządzenie Nr 0050.3.2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Zarzaądzanie i administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.4.2020 z dnia 02.01.2020 r. w sprawie wyznaczenia pracowników do wykonywania czynności w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników


Zarządzenie Nr 0050.5.2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie zasad i wysokości opłaty za zamieszczenie tabliczek kierunkowych na słupach systemu informacji Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.6.2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Basztę Rycerską przy ul. Rycerskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2020 roku


Zarządzenie Nr 0050.7.2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ceny biletów wstępu na Bramę Wodną przy ul. Podmiejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej w 2020 roku


Zarządzenie Nr 0050.8.2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej


Zarządzenie Nr 0050.9.2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego położonego w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej


Zarządzenie Nr 0050.10.2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie sprzedaży działki nr 193 położonej w Długopolu Dolnym w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości


Zarządzenie Nr 0050.11.2020 z dnia 07.01.2020 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 402/3 (AM1) położonej w Gorzanowie


Zarządzenie Nr 0050.12.2020 z dnia 08.01.2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020


Zarządzenie Nr 0050.13.2020 z dnia 09.01.2020 r. w sprawieprzedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca i Niedźwiedna,oraz na terenie wsi Pławnica i Międzygórze z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.14.2020 z dnia 10.01.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego


Zarządzenie Nr 0050.15.2020 z dnia 13.01.2020 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/78 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie Nr 0050.16.2020 z dnia 13.01.2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.484.2019


Zarządzenie Nr 0050.17.2020 z dnia 14.01.2020 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Bystrzycy Kłodzkiej na 2020 rok


Zarządzenie Nr 0050.18.2020 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 1 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności 1 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.19.2020 z dnia 15.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 11 - garaż stanowiący własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Strażackiej 4 w Bystrzycy Kłodzkiej na rzecz Współnoty Mieszkaniowej ul. Strażacka nr 4, 57-500 Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie Nr 0050.20.2020 z dnia 23.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej części lokalu użytkowego położonego przy ul. Okrzei 20 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.21.2020 z dnia 24.01.2020 r. w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położone na terenie wsi Ponikwa z przeznaczeniem na cele rolne


Zarządzenie Nr 0050.22.2020 z dnia 24.01.2020 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021


Zarządzenie Nr 0050.23.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej garażu wraz z gruntem o pow. 17,70 m2 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego w Starej Łomnicy nr 95a/1a


Zarządzenie Nr 0050.24.2020 z dnia 28.01.2020 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 8 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy Placu Wolności 12 w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.25.2020 z dnia 30.01.2020 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie Nr 0050.26.2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020


Zarządzenie Nr 0050.27.2020 z dnia 31.01.2020 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie wsi Pławnica w granicach części działki nr 11/1


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - styczeń 2020
Podmiot udostępniający informację:Organizacyjno-Prawny
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Data publikacji:21.01.2020 08:57
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:20.03.2020 09:53