Bystrzyca Kłodzka, dnia 09.01.2020 r.

RGŻ.6220.2.3.2020

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1712),

 

zawiadamiam

że w dniu 09.01.2020 r. na wniosek Pana Piotra Sokołowskiego, pełnomocnika Pana Piotra Bajorka o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie pięciu budynków mieszkalnych na wydzielonych działkach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla poszczególnego obiektu ” zlokalizowanych na działce nr 2/6 we wsi Mielnik.

Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu celem wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, Mały Rynek 2, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (74 8113731).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 31 Kpa organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Podano do publicznej wiadomości od dnia 13. 01.2020 r.

 

Sekretarz Gminy

Tadeusz Zieliński

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie pięciu budynków mieszkalnych na wydzielonych działkach wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą dla poszczególnego obiektu ” zlokalizowanych na działce nr 2/6 we wsi Mielnik.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Informację opublikował:Monika Romanowska
Data publikacji:13.01.2020 14:00
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Romanowska
Data aktualizacji:13.01.2020 14:00