Bystrzyca Kłodzka, dnia 25.11.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 2204 z póź.zm.)

 

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 35/2019 z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mały Rynek 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady

    Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  25.11.2019 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. nr 304  lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

 

 

 

 

 

 


W Y K A Z  nr 35/2019

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym  położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mały Rynek 5 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości Bystrzyca Kłodzka ul. Mały Rynek 5          

                         działka nr  648/1 (AM 6) o pow.144 m2–udział 20,30% - 29,23m2.

    Księga wieczysta – SW1K/00052662/6 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia     nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 4  położony w budynku mieszkalnym składający się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki (44,65m2)   na II piętrze, pomieszczenia gospodarczego nr 5 (7,83m2) na  parterze.

Łączna powierzchnia 52,48m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie     współwłasności gruntu wynoszącym 20,30%.

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź.zm).

 

3. Cena nieruchomości wynosi- 72.000,- zł

                

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa                         i mieszkaniowa wielorodzinna - symbol z planu C3 U/MW

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 2204 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              06 stycznia 2020r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2019 r.  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 16 grudnia  2019 r.

 

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 35/2019 z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Mały Rynek 5 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:25.11.2019 13:28
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:25.11.2019
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:25.11.2019 13:28