Przetarg Nr  5.2019                                                                                                 Bystrzyca Kłodzka ,dnia 14.11.2019r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

działając na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014r. poz.1409 / oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/tekst jednolity Dz.U.z 2018, poz.2204 z póź.zm./

 

Ogłasza pierwszy  przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej,  położonej w Porębie

w granicach działki nr 548/3.

 

 

Dane dotyczące nieruchomości :

 

1. Położenie nieruchomości         Poręba,  działka 548/3 o pow. 0,1302 ha

2. Księga wieczysta                    SW1K 00050625/1 (obejmująca mienie gminy) – nie zawiera wpisów dotyczących

    obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką 

2. Właściciel                                Gmina Bystrzyca Kłodzka

3. Przedmiot sprzedaży               nieruchomość gruntowa, położona w centralnej strefie zabudowy miejscowości w niewielkiej

    odległości od głównej drogi przebiegającej przez wieś. Uzbrojenie średnie – istnieje możliwość podłączenia do linii  

    energetycznej niskiego napięcia przebiegającej wzdłuż południowego boku. Kształt działki nieregularny, zbliżony do

    trapezu, który częścią jednego boku przylega do drogi dojazdowej. Teren części działki przy drodze płaski, utwardzony 

    betonem, na którym znajduje się skład surowca tartacznego dla pobliskiego tartaku. Pozostały teren nachylony w kierunku

    południowym porośnięty trawa i samosiejkami, podmokły poprzecinany niewielkimi ciekami wodnymi, ogrodzony.

    Otoczenie nieruchomości stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i gospodarczo – usługowej oraz o podobnym

     przeznaczeniu.

 

    Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości.

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym   -   brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

     Zgodnie z decyzją Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Nr 111/2017 o warunkach zabudowy i zagospodarowania  z

     dnia 18.07.2017r. teren przeznaczony pod budowę budynku gospodarczego .

5. Zbycie nieruchomości              przetarg ustny ograniczony do mieszkańców terenu wsi Poręba, prowadzących działalność

    gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów tartacznych.

    Uzasadnienie: forma przetargu wynika z charakteru dotychczasowego korzystania z nieruchomości oraz spójności   

    zagospodarowania nieruchomości zlokalizowanych w bezpośrednim  sąsiedztwie.

 

    Nieruchomość obciążona umową dzierżawy do dnia 22 sierpnia 2020r.

 

6. Cena wywoławcza nieruchomości  wynosi  30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) netto

                                                                                                                                                           + 23% podatek VAT

     Wadium -                             3.000,00 zł. (słownie : trzy tysiące złotych)

     Postąpienie  -      o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej

      niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do  pełnych dziesiąte  złotych (300,00 zł.)

 

                                          

 

Przystępujący do przetargu zobowiązani są:

1. wpłacić wadium w wysokości 3.000, zł (słownie: trzy tysiące złotych) z adnotacją przetarg nr „ GGG.5.2019 „ na konto 

    Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej

    Nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090  lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej  (kasa czynna

    poniedziałek- piątek w godz.   8-14,30) .

    Wpłaty  należy dokonać do dnia 13 grudnia  2019r, przy czym liczy się termin  faktycznego wpływu w/w  kwoty na konto

    Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny  termin wpływu 13 grudnia 2019r. )

 

2. Zgłosić w terminie do 13 grudnia 2019r. do godz. 15,00 na piśmie wole uczestnictwa w przetargu wraz z aktualnym   

    dokumentem potwierdzającego wpis do rejestru działalności gospodarczej (dokument oryginalny lub poświadczony przez  

    organ je wydający), kserokopią dowodu osobistego – strona z danymi osobowymi i potwierdzonym zameldowaniem

    w miejscowości Poręba ( w przypadku braku potwierdzenia zameldowania w dowodzie osobistym należy dostarczyć  

    zaświadczenie z Biura meldunkowego o meldunku) oraz dowodem wpłaty wadium.

 

 

 Dokumenty te w zamkniętej kopercie z napisem  „Przetarg GGG. Nr 5.2019”  należy złożyć do dnia 13 grudnia 2019r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu  Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej , Plac Wolności 1 , pokój 11 .

 

 

 

- 2 –

 

Komisja przetargowa w dniu 16 grudnia 2019r.  o godz.14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia  2019r. o godz. 9 ,00 w siedzibie Urzędu Miasta I Gminy w  Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 1  - sala 111.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

- zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

- wpłacenie wadium w wysokości  3.000,00  zł (trzy tysiące złotych) z adnotacją przetarg Nr GGG. 5.2019 ,

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęcie ich bez zastrzeżeń

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli

  drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub     

  złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego –

    art.37 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( Dz.U z 2012r. poz.788 z póź.zm.)

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną oraz osobę  prawną

 

W dniu przetargu jego  Uczestnicy zobowiązani są posiadać

 a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamości

 b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku

     osób prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej –  dodatkowo umowę spółki oraz

     stosowne umocowanie do działania  w imieniu spółki(oryginały do okazania ).

     Za  aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u oraz CEIDU)  wygenerowane nie wcześniej niż  1 m-c przed dniem

     przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej .

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium-najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej ,przed jej podpisaniem.  Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Koszty umowy notarialnej i sądowe, które określi notariusz  ponosi nabywca nieruchomości.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu

i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może  odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  zawarcia umowy notarialnej.    

Osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz.1380) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydanie na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w  terminie  3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowej nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 305 , 306  tel. 74/ 8117-655, 652 http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne /ogłoszenia o przetargach .

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowe, położonej w Porębie w granicach działki nr 548/3 .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:14.11.2019 15:18
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.11.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:22.11.2019 10:14