Bystrzyca  Kłodzka, dnia 06.09.2019 r.

Przetarg nr GGG.24.2.2018.KK                                                        

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie:

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia  14  września 2004 r. w sprawie  sposobu i  trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (jt. Dz.U. z 2014 r. poz.1490);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.);         

       ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Gorzanów w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 289/4 (AM 1).

 

1. Położenie nieruchomości  i przedmiot przetargu

  

1.

Położenie nieruchomości

Gorzanów, gm. Bystrzyca Kłodzka

2.

Numer działki

289/4

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,2654 ha

4.

Właściciel

Gmina Bystrzyca Kłodzka

5.

Księga wieczysta

Kłodzko nr SW1K/00046166/4 – nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką

6.

Forma zbycia

Zbycie w formie przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców Gorzanowa – wybór formy przetargu został podyktowany zainteresowaniem kupnem gruntów rolnych wśród mieszkańców Gorzanowa

7.

Zagospodarowanie

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego uchwałą nr XLI/412/13 z 28 lutego 2013 r. działka nr 289/4 znajduje się w części na terenach przeznaczonych pod zabudowę a w części na terenach rolniczych.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w pośredniej strefie miejscowości, w sąsiedztwie innych działek rolnych i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej oraz gospodarczej. Kształt działki nieregularny, zbliżony do prostokąta, ograniczony drogami dojazdowymi i rowem.

8.

Cena nieruchomości

18 000 zł

9.

Cena słownie

Osiemnaście tysięcy złotych

 

2. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

3. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 16.09.2019 r.

4. Cena wywoławcza II przetargu wynosi: 18.000,-zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych)  

Wadium - 1.800,-  zł.

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (180,-zł)                     

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełnienia warunków przetargu tj. :

  -  kserokopię dowodu osobistego – strona z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem na terenie Gorzanowa (w przypadku braku potwierdzenia zameldowania w dowodzie osobistym należy dostarczyć zaświadczenie z Biura Meldunkowego o stałym meldunku na terenie Gorzanowa),

 -   dowód wpłaty wadium

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 04 październik 2019 r. do godz.15:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6, pok. 1 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG.24.2.2018.KK”

 

Komisja przetargowa w dniu 07 października 2019r. o godz. 14:00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

 

Warunki Przetargu

Przetarg rozpocznie się w dniu 09 październik 2019 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

- zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu,

- wpłacenie wadium w wysokości 1.800,-zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) z adnotacją przetarg nr „GGG.24.2.2018.KK – działka 289/4 Gorzanów” na konto Gminy Bystrzyca Kłodzka nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6

Wpłaty należy dokonać do dnia  04 października 2019 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 04 październik 2019 r.)

- złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu,

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z póź. zm.)

 

W dniu przetargu  jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać dokument stwierdzający ich tożsamość:

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U z 2014r. poz. 1380 tj.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 19, tel.74/8117 654,

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami tel. 74/8117654.

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Drugi przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Gorzanów w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Gorzanowie w granicach działki nr 289/4
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:06.09.2019 14:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.09.2019
Informację aktualizował:Małgorzata Brodzka
Data aktualizacji:06.05.2021 11:09