W Y K A Z   Nr  29. 2019

 

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 548/3 o pow. 0,1302 ha, położonej

na terenie wsi Poręba, Gmina Bystrzyca Kłodzka w drodze przetargu ustnego ograniczonego

do mieszkańców wsi Poręba prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów tartacznych .  

 

 

O G Ł A S Z A M

 

wykaz Nr 29.2019 z dnia 22.07.2019 r. w sprawie sprzedaży działki  nr 548/3 o pow. 0,1302 ha, położonej na terenie wsi Poręba, Gmina Bystrzyca Kłodzka, księga wieczysta KW nr SW1K 00050625/1  w drodze przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Poręba prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów tartacznych .  

 

1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI:  Poręba , Gmina Bystrzyca Kłodzka

2  DZIAŁKA 

            NUMER DZIAŁKI:              548/3

POWIERZCHNIA:              0,1302 ha  

             ZAGOSPODAROWANIE:  Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

           zgodnie z Decyzją Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Nr 111/2017 o warunkach

           zabudowy i zagospodarowania z dnia 18.07.2017r. teren przeznaczony pod

           budowę budynku gospodarczego.

3. WŁAŚCICIEL:                      GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

4. KSIĘGA WIECZYSTA:         Kłodzko SW1K/00050625/1    

5. ZBYCIE :                               Przetarg ustny ograniczony do mieszkańców wsi Poręba

                                                   prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji

                                                   wyrobów tartacznych .                                                   

6.CENA NIERUCHOMOŚCI:   30.000,00 zł.  + 23% podatek VAT

 

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 22.08.2020r.  

 

7. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34   

     ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2016r.  

     poz.2147 z póź.zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

     *  art.34 ust.1 pkt.1 – „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

        odrębnych przepisów, jeżeli złożony wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie”

*  art.34 ust.1 pkt.2- „ jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności

   tej nieruchomości przed  dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą , jeżeli złożony wniosek o nabycie   

   przed upływem terminu określonego w wykazie…”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenie zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 02.09.2019 r. 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 22.07.2019r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu

i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12.08.2019 roku.

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

  Bystrzyca Kłodzka  22.07.2019 r.

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  Nr  29.2019

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2018r.

poz.2204 z póź. zmianami/.

 

 

 

O G Ł A S Z A M

 

 

1. Wykaz Nr  29.2019 z dnia 22.07.2019 r. w sprawie sprzedaży działki nr 548/3 o pow. 0,1302 ha 

    położonej na terenie wsi Poręba, Gmina Bystrzyca Kłodzka, księga wieczysta nr SW1K 00050625/1    

   drogą przetargu ustnego ograniczonego do mieszkańców wsi Poręba prowadzących działalność  

   gospodarczą w zakresie produkcji wyrobów tartacznych .     

 

2. Wykaz Nr 29.2019 stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  na okres 21 dni  

na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu tj. od dnia 22.07.2019 r. do dnia 12.08.2019 r.

 

 

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji pok. 18, 20 lub telefonicznie pod  

    numerem  74/8117-652, 655

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 29/2019 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego działki nr 548/3, położonej w Porębie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:22.07.2019 12:26
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:22.07.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:22.07.2019 12:26