Bystrzyca Kłodzka 18.07.2019

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  Nr  28.2019

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2018r.poz.2204 z póź. zmianami/

 

 

 

O G Ł A S Z A M

 

 

 

1. Wykaz Nr  28.2019 z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej  nieruchomości

    gruntowej położonej w Mostowicach, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 194/1

    o pow. 189m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

2. Wykaz Nr 28. 2019 stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na

    tablicy ogłoszeń tut. Urzędu tj. od dnia 18.07.2019 r. do dnia 08.08.2019r. 

 

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami tut. Urzędu w pok.20

    lub telefonicznie pod numerem 074/8117- 652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z   Nr   28.2019

 

 

 

 

w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w MOstowicach

w granicach działki nr 194/1 na poprawę warunków  zagospodarowania nieruchomości przyległej .

 

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:        Mostowice  

2. NUMER DZIAŁKI   :            194/1      

3. POWIERZCHNIA:               189 m2  

4. WŁAŚCICIEL:                     Gmina Bystrzyca Kłodzka

5. KSIĘGA WIECZYSTA:        SW1K/00083549/4 

6. ZBYCIE :                             sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicielka nieruchomości

                                                przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe    

7. ZAGOSPODAROWANIE:   brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium

                                                uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy

                                                Bystrzyca Kłodzka, nieruchomość oznaczona jest symbolem MO-MRU 1 - teren                                                  

                                                zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz usługowej

8. WARTOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI:   6.000,- zł. + 23% podatek VAT

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34   

     ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018r.  

     poz.2204 z póź.zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

     *  art.34 ust.1 pkt.1 – „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

        odrębnych przepisów, jeżeli złożony wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie”

*  art.34 ust.1 pkt.2- „ jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności

   tej nieruchomości przed  dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą , jeżeli złożony wniosek o nabycie   

   przed upływem terminu określonego w wykazie”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenie zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 29.08.2019 r. 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 18.07.2019 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu

i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 08.08.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 28/2019 z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Mostowicach w granicach działki nr 194/1 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:18.07.2019 11:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:18.07.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:18.07.2019 11:12