Ewa Michalska 19.07.2019 09:35 wersja do wydruku

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 19.07.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 2204 z póź.zm.)

 

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 27/2019 z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 75/3 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Spalonej w granicach działki nr 42/6.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21  dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  19.07.2019 r.

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki

    Gruntami pok. 17 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 


 

W Y K A Z   nr 27/2019

 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka

nr 75/3  na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      Spalona

2. NUMER DZIAŁKI   :          75/3 (AM -1)

3. POWIERZCHNIA:              918m2

4. WŁAŚCICIEL:                   GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00097130/5

6.ZBYCIE :                 FORMA BEZPRZETARGOWA SPRZEDAŻ NA RZECZ

                                     WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI PRZYLEGŁEJ –

                                      działki nr 42/6 (AM-1) obręb Spalona

 

7. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi –  4.000,- zł (słownie: cztery tysiące złotych)

                                                                        

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 2204 z późn. zm.), składają wniosek w terminie             6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,    jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              30 sierpnia 2019 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 19 lipca   2019 r.  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 09 sierpnia  2019 r.

 

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 27/2019 z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 75/3 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w Spalonej w granicach działki nr 42/6.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:19.07.2019 09:35
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.07.2019
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:19.07.2019 09:35