Ewa Michalska 19.07.2019 09:27 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 19.07.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018r. poz. 2204 z póź.zm.)

 

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 25/2019 z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Tadeusza Kościuszki 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady

    Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  19.07.2019 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

 


 


 

 

W Y K A Z  nr 25/2019

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr  3 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Tadeusza Kościuszki  3  wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka Plac Tadeusza Kościuszki 3    

                       działka nr  1367/2 (AM 7) o pow. 658 m2 – udział 13,69% - 90,08m2

                                               Księga wieczysta – SW1K/00080388/6

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 3  położony w budynku mieszkalnym składający się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki (43,05m2)   na parterze, piwnicy nr 011 (3,28m2), komórki gospodarczej K03 (6,00m2) w budynku gospodarczym na posesji.

Łączna powierzchnia 52,33m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie     współwłasności gruntu wynoszącym 13,69%.

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź.zm).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    61.500,- zł

                

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usługowa- symbol z planu C81MW/MW/U.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 2204 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,    jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              30 sierpnia 2019 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 19 lipca   2019 r.  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 09 sierpnia  2019 r.

 

 

 

EM/EM

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 25/2019 z dnia 19 lipca 2019r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Tadeusza Kościuszki 3 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:19.07.2019 09:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.07.2019
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:19.07.2019 09:27