Ewa Michalska 19.07.2019 09:19 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 19.07.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity Dz.U z 2018r. poz. 2204 z póź.zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr  23 /2019 z dnia 19.07.2019r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym  w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 12 wraz z ułamkową częścią  działki przynależną do  lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady    Miejskiej    w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń  i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 19.07.2019 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub

     telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


W Y K A Z  nr 23/2019

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 12 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 12      

                                                  działka nr  1359 (AM 6) o pow. 142m2 – udział 30,57% - 43,41m2

                                                   Księga wieczysta -  SW1K/00050507/8

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym składający się z: kuchni,  2-ch pokoi, łazienki z wc (47,10m2) na I piętrze, strychu  (28,70m2).  Łączna powierzchnia 75,80m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu wynoszącym 30,57% .

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 756 z póź. zm.).

 

3. Cena nieruchomości  wynosi  -    80.500,-zł  

                

4. Przeznaczenie w planie miejscowym :– zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i  usługowa

                                                                           - symbol z planu  B 16MW/U.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 2204 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              30 sierpnia 2019 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 19 lipca   2019 r.  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 09 sierpnia  2019 r.

 

 

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 23 /2019 z dnia 19.07.2019r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 12 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:19.07.2019 09:19
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:19.07.2019
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:19.07.2019 09:19