Bystrzyca Kłodzka, dnia 21.06.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity Dz.U z 2018r. poz. 2204.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr    21 /2019 z dnia 21.06.2019r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym  w Zalesiu 11 wraz z ułamkową częścią  działki przynależną do  lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady    Miejskiej    w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń  i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 21.06.2019 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub

     telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z  nr 21/2019

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Zalesiu 11 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Zalesie 11      

                                                  działka nr  99/2 (AM 2) o pow. 1400m2 – udział 28,07% - 392,98m2

                                                   Księga wieczysta -  SW1K/00101030/6

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalno-użytkowym składający się z: pokoju z aneksem kuchennym, pokoju, wc, 3 pomieszczeń gospodarczych nr 204, 205, 206 na             I poddaszu, piwnicy nr 002, pomieszczenia gospodarczego nr107 w budynku gospodarczym na posesji.  Łączna powierzchnia 49,65m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie     współwłasności gruntu wynoszącym 28,07% .

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 756 z póź. zm.).

 

3. Cena nieruchomości  wynosi  -    26.500,-zł  

                

4. Przeznaczenie w planie miejscowym :–brak planu, w studium teren  zabudowy zagrodowej                                     i usługowej - ZL-MRU1.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2019r. poz. 2204 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,

   jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia              02 sierpnia 2019 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 21 czerwca 2019 r.  i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

 w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12 lipca 2019 r.

 

 

 

 

EM/EM

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 21 /2019 z dnia 21.06.2019r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Zalesiu 11 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:21.06.2019 10:24
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.06.2019
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:21.06.2019 10:24