wersja do wydruku Anna Rogalka 06.06.2019 12:26

Wybory ławników na kadencję 2020-2023

 Wybory ławników

 na kadencję 2020 – 2023

 

Informacje ogólne:

Zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z zm.)  Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej dokonuje wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Kłodzku na kadencję 2020 – 2023.

Liczba ławników wybieranych przez Radę Miejską:

Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy poinformował, że Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej winna dokonać wyboru ławników w liczbie:  łącznie 3 ławników, w tym do:

Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 1,

Wydziału Pracy - 2.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 2. jest nieskazitelnego charakteru;
 3. ukończył 30 lat;
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 5. nie przekroczył 70 lat;
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 6. duchowni;
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej;
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Zgłaszanie kandydatów:

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z     oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 27 październik a 2107 r.  o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz.2217) stwierdzające brak przeciwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. Osoba uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście.

Koszty związane z uzyskaniem dokumentów stanowiących załączniki do zgłoszenia kandydata na ławnika

Zgodnie z art. 162 § 7 usp koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.

Zgodnie z art. 162 § 7a usp koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Zgodnie z art. 162 § 8 usp koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Stosowne dokumenty dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników należy składać do Biura Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej w ratuszu na Placu Wolności nr 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2019 r.

Rady gminy dokonują wyboru ławników najpóźniej w październiku 2019 r.

Do dnia 31 października 2019 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentacją.

Druki kart zgłoszenia kandydata na ławnika, oraz listy osób zgłaszających kandydata na ławnika można otrzymać w Biurze Rady Miejskiej - pod adresem podanym wyżej, lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMiG w Bystrzycy Kłodzkiej.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wybory ławników na kadencję 2020-2023
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Anna Rogalka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:06.06.2019 12:26

Rejestr zmian dokumentu

pokaż