Bystrzyca Kłodzka, dn. 20.05.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

1. Wykaz nr 16/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej, nieruchomości położonej w obrębie Starkówek, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 16/2 o całkowitej pow. 0,1959 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00095188/2.

 

2. Wykaz nr 16/2019 stanowi integralną część Obwieszczenia nr 16/2019 i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, tj. od dnia 20.05.2019 r. do dnia 10.06.2019 r.

 

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami, pok. nr 19 lub telefonicznie pod numerem 74/8117-654.

 

WYKAZ nr 16/2019

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U. z  2018 r. poz. 2204 z późn. zm./

 

OGŁASZAM

 

Wykaz nr 16/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej, nieruchomości położonej w obrębie Starkówek, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 16/2 o całkowitej pow. 0,1959 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00095188/2.

 

1.

Położenie nieruchomości

Starkówek

2.

Numer działki

16/2

3.

Powierzchnia nieruchomości

0,1959 ha

4.

Właściciel

Gmina Bystrzyca Kłodzka

5.

Księga wieczysta

Kłodzko nr SW1K/00095188/2

6.

Forma zbycia

Zbycie w formie bezprzetargowej – na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

7.

Zagospodarowanie

Dla działki brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka uchwalonego uchwałą nr XLI/412/13 z 28 lutego 2013 r. część działki nr 16/2 znajduje się na terenach zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej oraz usługowej - o charakterze rozproszonym– symbol ze Studium ST-MNR1, natomiast część działki znajduje się na terenie gruntów rolnych z wykluczeniem zabudowy.

8.

Cena nieruchomości

35 200 zł

9.

Cena słownie

Trzydzieści pięć tysięcy dwieście złotych

 

Gmina Bystrzyca Kłodzka informuje, że zgodnie z art. 34 osobom fizycznym i prawnym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości w trybie przepisów powyższej ustawy.

 

Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości proszone są o składanie pisemnych wniosków do dnia 01.07.2019 r.

Niniejszy wykaz stanowi integralną część obwieszczenia z dnia 20.05.2019 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 20.05.2019 r. i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej BIP i tablicy ogłoszeń tut. Urzędu przez okres 21 dni, tj. do dnia 10.06.2019 r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

/Renata Surma/

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 16/2019 z dnia 20.05.2019 r. w sprawie zbycia w formie bezprzetargowej, nieruchomości położonej w obrębie Starkówek, jednostka ewidencyjna Bystrzyca Kłodzka – obszar wiejski, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr: 16/2 o całkowitej pow. 0,1959 ha, nr księgi wieczystej: Kłodzko nr SW1K/00095188/2.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Krzysztof Kuczek
Data publikacji:20.05.2019 15:08
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.05.2019
Informację aktualizował:Krzysztof Kuczek
Data aktualizacji:20.05.2019 15:08