Ewa Michalska 16.05.2019 11:33 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 16.05.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 2204 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 15/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej 12 wraz  z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000 Rady       Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy      ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 16.05.2019 r. 

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w wydziale Geodezji  i Gospodarki Gruntami tut. urzędu  pok.17, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 


 

W Y K A Z    nr  15/2019

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku mieszkalnym położonym  w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej 12  wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

 

1. Położenie nieruchomości – Gorzanów ul. Młyńska 12

                           działka nr 843 (AM 1) o pow. 1405m2 – udział 38,70% - 543,74m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00070891/2

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym składający się :    3-ch pokoi, kuchni, łazienki, wc, spiżarki, kotłowni (73,85m2), pomieszczenia gospodarczego             nr 9 (8,100m2) na parterze.  Łączna powierzchnia 81,95m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu wynoszącym 38,70%.

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 756 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    107.000,-  zł 

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– brak, zgodnie ze studium  teren zabudowy                                  mieszkaniowej zagrodowej i usługowej – MRU1

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 27 czerwca 2019 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 16 maja 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 06 czerwca  2019 r.

 

 

EM/EM

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu: Wykaz nr 15/2019 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Gorzanowie przy ul. Młyńskiej 12 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:16.05.2019 11:33
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.05.2019
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:16.05.2019 11:33