Bystrzyca Kłodzka 15.04.2019r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.

z 2018r. Nr  2204 z póź. zm./

 

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr 10/2019 z dnia 15 kwietnia 2019r.w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem   

     mieszkalnym  jednorodzinnym położonym w Wilkanowie Nr 201 wraz z przynależną działką gruntu w drodze    

     bezprzetargowej  na rzecz najemcy .

 

 

2. Zapłata za nabywaną  nieruchomość zabudowaną nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000   Rady Miejskiej

    w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

        

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  i stronach

   internetowych tutejszego urzędu.

 

 

 4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  15.04.2019r. 

 

 

5.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. urzędu   pok. 18 lub    

   telefonicznie nr 74/ 8117655. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z    nr  10/2019

   

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Wilkanowie

Nr 201 w granicach działki nr 514/1 w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemcy.

 

 

1. Położenie nieruchomości – Wilkanów Nr 201

                            działka nr 514/1 (AM 5)  o pow. 0,1494 ha

                            Księga wieczysta –KW SW1K/00055155/0 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia

                             nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym

    w Wilkanowie Nr 201 w granicach działki nr 514/1 na rzecz najemcy 

 

3. Wartość nieruchomości  wynosi  -    131.200,00 zł ( słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dwieście złotych )

                

4. Przeznaczenie w planie miejscowym : brak planu, zgodną ze studium uwarunkowań i kierunków 

    zagospodarowania przestrzennego gminy  Bystrzyca Kłodzka uchwalonym w dniu 28.02.2013r. uchwałą XLI/412/13

    Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  - przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,    

    zagrodowa i rolnicza w tym także inwestycje związane z agroturystyka – z wykluczenie  dużych obiektów

    hodowlanych, niewielkie obiekty mieszkaniowe i usługowe związane z obsługą turystyki( pensjonaty, zajazdy,

    restauracje, domy turystyczne), usługi komercyjne, usługi o charakterze społecznym (tj.usługi kultury, kultu 

    religijnego, zdrowia i opieki społecznej, edukacji i wychowania) –     symbol studium WL-MRU1.

    Aktualnie nieruchomość użytkowana jest przez najemcę .

 

5. Sprzedaż budynku  następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy .

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1

     i pkt. 2 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018r. poz.2204  z póź.zm.)

     składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

     *  art.34 ust.1 pkt.1 – „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

     odrębnych przepisów, jeżeli złożony wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie”

*  art.34 ust.1 pkt.2- „ jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności

tej nieruchomości przed  dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą , jeżeli złożony wniosek o nabycie    

przed upływem terminu określonego w wykazie”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenie zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 27 maja 2019 r. 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia  2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu

i urzędowej stronie internetowej  przez okres 21 dni tj. do  dnia 06 maja 2019r.

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 10/2019 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położony w Wilkanowie Nr 201 .
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:15.04.2019 09:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:15.04.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:15.04.2019 09:51