Bystrzyca Kłodzka, dnia 14.03.2019 r.

RGŻ.6220.2.3.2019

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081),

zawiadamiam

że w dniu 14.03.2019 r. na wniosek Pana Adama Monikowskiego – Pełnomocnika P4 sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY" w Nowym Waliszowie.

Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz PGW WP Dyrektor Zarządu Zlewni w Nysie celem wydania opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej zobowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, pok. nr 2 w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (748117648).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 31 Kpa organizacja społeczna może w sprawie dotyczącej innej osoby występować z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w postępowaniu, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi tej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia 20.03.2019 r.

 

z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński

Sekretarz Gminy

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 PLAY" w Nowym Waliszowie.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Monika Romanowska
Data publikacji:20.03.2019 14:05
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Romanowska
Data aktualizacji:20.03.2019 14:05