BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), w związku z § 2 pkt. 1 rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), a także w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika do uchwały nr LXII/545/18 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych”

 

I. Adresat konkursu

Organizacje pozarządowe zgodnie z art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

 

II. Rodzaj, zakres i formy realizacji

1. Rodzaj zadania - zadanie z zakresu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych.

2. Zakres zadania przewidzianego do realizacji w obszarze rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych dotyczy:  

1) usprawnienia fizycznego i psychicznego dzieci niepełnosprawnych,

2) ukierunkowania na poprawę fizycznego i psychicznego stanu zdrowia dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących teren gminy Bystrzyca Kłodzka,

3) uczestnictwa w zajęciach ruchowych o charakterze edukacyjnym i uspołeczniającym,

4) terapii logopedycznej dla niepełnosprawnych dzieci w wieku od 3 do 18 lat,

5) grupowych treningów umiejętności społecznych wśród dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin,

3. Priorytetowo traktowane będą oferty:

- skierowane do jak największej liczby dzieci niepełnosprawnych w wieku do 18 lat, zamieszkujących teren gminy Bystrzyca Kłodzka.

4. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by podmiotem działań była jak największa liczba dzieci niepełnosprawnych w wieku do 18 lat, z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka, zgodnie z warunkami konkursu.

 

III. Wysokość środków na realizację zadania

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w obszarze rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych:

1/  w roku 2018  wynosiła: 20.000 zł.

2/  w roku 2019  wynosi:    10.000 zł.

 

IV. Termin realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane w 2019 roku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od daty zawarcia umowy (nie wcześniej, niż od 4 marca 2019), do dnia określonego w umowie, nie dłużej jednak niż do 20 grudnia 2019 r.

 

V. Warunki realizacji zadania

1. Realizatorem zadania może być wyłącznie organizacja, która prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

2. Oferent posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

3. Oferent wnioskujący jest bezpośrednim organizatorem zadania.

4. Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty, zobowiązany jest do aktualizacji oferty w generatorze wniosków, dostępnym pod adresem: https://witkac.pl, a następnie wydrukowania, podpisania przez osoby upoważnione i dostarczenia zaktualizowanej oferty do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Niedostarczenie wyżej wymienionej dokumentacji może skutkować anulowaniem dofinansowania.

5. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

6. Dotacja na realizację zadania z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy i po jej zakończeniu.

7. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

 

VI. Zasady przyznawania dotacji

1. O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których celem statutowym jest działalność w zakresie powierzanego zadania.

2. Zlecanie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej przyznaje dotację celową na realizację oferty wyłonionej w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

4. Dotację otrzyma oferent, który przedstawi i zrealizuje projekt obejmujący swym zasięgiem największą liczbę dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka.

5. Wysokość przyznanej dotacji może być mniejsza, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

6. Kwota przeznaczona na realizację zadania pn. „Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych” może ulec zmniejszeniu, w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożona oferta nie uzyska akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu Gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

7. Wymagany minimalny wkład własny, na który składają się finansowe środki własne i środki finansowe z innych źródeł oraz wkład osobowy, wynosi 10% całkowitych kosztów zadania,  w tym co najmniej 8% całkowitych kosztów zadania stanowi wkład finansowy. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu własnego nie będą rozpatrywane.

9. Szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną w zawartej umowie. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy oraz po jej zakończeniu.

10. Ramowy wzór umowy, oferty oraz sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wzór umowy ma charakter ramowy i może zostać zmieniony oraz uzupełniony o zapisy, które nie są sprzeczne z przedmiotowym wzorem.

11. Dotacja nie będzie przyznana na wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją danego zadania.

12. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadania zleconego wpływają na ogólną ocenę oferenta przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

 

VII. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji

1. Oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie i zaakceptowanym  przez Gminę harmonogramem i kosztorysem.

2. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania. W ramach  dotacji pokryte mogą być tylko koszty kwalifikowane.

3. Koszty zostaną uznane za  kwalifikowane tylko wtedy, gdy:

- są bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, a także są niezbędne do jego realizacji, 

- są uwzględnione w budżecie zadania, w  pozycji w ramach której są rozliczane,

- są racjonalnie skalkulowane na podstawie cen rynkowych,

- odzwierciedlają koszty rzeczywiste, a także są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego dofinansowaniem (np. kosztem kwalifikowanym może być jedynie część wynagrodzenia księgowego, jeżeli wykonuje on w ramach godzin pracy również inne zadania, nie związane z obsługą zadania),

- zostały poniesione w trakcie realizacji zadania,

- są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz są prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych).

4. W ofercie organizacji na realizację zadania mogą być uwzględnione koszty osobowe administracji i obsługi zadania oraz rzeczowe koszty administracyjne, jednakże tylko w części dotyczącej realizowanego zadania.

5. Dotacja nie będzie przyznana na pokrycie kosztów bieżącej działalności i utrzymania biura organizacji, za wyjątkiem kosztów określonych w pkt 4.

6. Wkład własny w formie pracy wolontariusza musi zostać udokumentowany na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy Zleceniobiorcą a wolontariuszem i zawierać wszystkie niezbędne dane do zweryfikowania rodzaju pracy i jej wyceny.

7. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.

 

VIII. Warunki składania ofert

1. Dla prawidłowego złożenia oferty obowiązkowe jest posiadanie konta w serwisie Witkac.pl. Serwis dostępny jest pod adresem https://witkac.pl.

2. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

3. Oferty podpisane przez osoby nieupoważnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Instrukcja tworzenia konta w systemie Witkac.pl stanowi załącznik do ogłoszenia (załącznik pn.: „Instrukcja tworzenia konta w systemie witkac.pl”). Szczegółowe zasady wypełniania i składania ofert w systemie witkac.pl określone zostały w załączniku do ogłoszenia (załącznik pn.: „Instrukcja obsługi kreatora składania wniosków po nowelizacji ustawy”).

5. Minimalne wymagania sprzętowe oraz programowe, które muszą być spełnione, by korzystać z systemu informatycznego Witkac.pl:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox (w wersji 34 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), Google Chrome (w wersji 32 lub wyższej),

c) program do czytania plików PDF,

d) zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×320,

e) aktywna skrzynka pocztowa (e-mail).

6. Oferent wypełnia ofertę i przesyła ją poprzez system Witkac.pl w terminie do dnia 28.02.2019, do godz. 09:00.

7. Oferent następnie drukuje automatycznie wypełnioną ofertę (tożsamą z przesłaną wersją elektroniczną) i formularz „Potwierdzenie w PDF”.

8. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie poniższych dokumentów w formie papierowej:

a) 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia oferty,

b) 1 egzemplarza oferty (tożsamej z wersją elektroniczną),

c) załącznika w postaci kopii umowy lub statutu spółki, potwierdzonej za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Powyższe dokumenty winny być podpisane przez osoby do tego upoważnione.

9. Ofertę należy złożyć w generatorze i w wersji papierowej. Oferty przesłane tylko w jednej formie będą odrzucane z przyczyn formalnych.

10. Treść ogłoszenia, wzory dokumentów i załącznika znajdują się na stronach internetowych UMiG:

1/ http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce: ogłoszenia/konkursy. 

2/ www.bystrzycaklodzka.pl w zakładce: Miasto i Gmina/ Organizacje NGO - aktualności, konkursy.

 

IX. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę w generatorze wniosków należy wypełnić i złożyć do 28.02.2019, do godziny 09:00.

2. Po złożeniu oferty w generatorze należy ją wydrukować w 1 egzemplarzu, wydrukować potwierdzenie, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji oferenta i złożyć w zaklejonej, opieczętowanej kopercie – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta, wraz z ewentualnym załącznikiem - drogą pocztową lub osobiście.

3. W przypadku składania oferty osobiście, ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, do 28.02.2019, do godz. 11:00.

4. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

X. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Wszystkie oferty złożone zgodnie z warunkami zawartymi w rozdziale VIII zostaną ocenione przez powołaną przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej Komisję Konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym, wg następujących kryteriów:

2.1. kryteria formalne:

a) złożenie oferty w generatorze witkac.pl w podanym terminie,

b) złożenie w podanym terminie i miejscu wygenerowanego w witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty oraz jednego egzemplarza oferty realizacji zadania publicznego  zgodnej z wersją elektroniczną,

c) złożenie oferty przez uprawniony podmiot wskazany w ogłoszeniu,

d) złożenie oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty podpisanych przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,

e)  zgodność oferty z zadaniem konkursowym,

f) prawidłowy termin realizacji zadania (zgodnie z ogłoszeniem konkursowym),

g) wypełnienie wszystkich pól i rubryk w ofercie,

h) wysokość wkładu własnego zgodna z ogłoszeniem konkursowym.

2.2. kryteria  merytoryczne:

a) ocena merytoryczna:

- zgodność zadań przedstawionych w ofercie z zakresem zadań opisanych w ogłoszeniu konkursowym,

- zasięg działania (0-3 pkt.),

- szczegółowy zakres działania (0-3 pkt.),

- mierzalny cel działania, wymierne korzyści płynące dla mieszkańców gminy (0-3 pkt.),

- społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji (0-3 pkt.),

- wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań gminy (0-3 pkt.),

- wymierne efekty dotychczasowej pracy (0-3 pkt.);

b) ocena finansowa:

- rzetelny budżet - koszty realizacji planowanego zadania, przejrzystość kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-3 pkt.),

- wysokość wkładu własnego (0-3 pkt.),

- udział innych źródeł finansowania (0-3 pkt.),

- prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych (0-3 pkt.);

c) ocena organizacyjna:

- posiadane zasoby kadrowe, kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania (0-3 pkt.), 

- współpraca z innymi podmiotami publicznymi (0-3 pkt.),

- możliwości realizacyjne: posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe (0-3 pkt.),

- udział wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-3 pkt.),

- doświadczenie w realizacji zadań publicznych, zgodnych z warunkami konkursu, w latach poprzednich (0-3 pkt.).

 

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 48.

Komisja opiniuje pozytywnie tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej 30 punktów. 

3. Oferent jest zobowiązany do poprawienia i/lub uzupełnienia wskazanych przez Gminę uchybień formalnych w ofercie, w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania w tym przedmiocie informacji pocztą elektroniczną. W przypadku powiadomienia przez Gminę o uchybieniu formalnym po upływie terminu naboru, za błąd formalny uznaje się dokonanie we wniosku zmian innych, niż wskazane w przesłanej informacji.

4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.

5. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części bez podawania przyczyny oraz prawo przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

6. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.

7. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, który dokonuje wyboru ofert, służących realizacji zadania, po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej. Skład Komisji oraz regulamin jej pracy określa w drodze zarządzenia Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.

8. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Bystrzyca Kłodzka.

9. Uzasadnienie wyboru lub odrzucenie oferty wymaga formy pisemnej.

10. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej w określonym terminie zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

11. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

XI. Termin wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 01.03.2019.

 

XII. Przetwarzanie danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych
w realizację projektów

Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.).

W przypadku przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, oferent zobowiązany jest posiadać pisemną zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności zgodę na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej ewaluacji.
W szczególnych przypadkach (np. kiedy charakter świadczonej usługi uzasadnia potrzebę zachowania anonimowości beneficjenta) Burmistrz może wyrazić zgodę na odstąpienie od tego zobowiązania.

 

XIII. Postanowienia końcowe

1. W przypadku rezygnacji oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Bystrzyca Kłodzka a oferentem.

3. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, pokój nr 43, tel. 74/8 11 76 93.

 

z up. Burmistrza

Tadeusz Zieliński

SEKRETARZ GMINY

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego gminy z zakresu pomocy społecznej oraz rehabilitacji i przeciwdziałania uzależnieniom pn.: "Rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych"
Podmiot udostępniający informację:Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:07.02.2019 15:30
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:07.02.2019
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:07.02.2019 14:01