Bystrzyca Kłodzka, dnia 28.01.2019 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity Dz.U z 2018r. poz. 2204 z  póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 4 /2019 z dnia 28 stycznia 2019 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000 Rady                                            Miejskiej  Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 28 stycznia 2019 r. 

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Gruntami

    tut. urzędu  pok.17, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

W Y K A Z    nr  4/2019

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 6   wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Ludwika Zamenhofa 6  

                           działka nr 1105 (AM 8) o pow. 174m2 – udział 1919/10000 części  - 33,40m2

Księga wieczysta -  SW1K/00062652/6 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym składający się z: 2-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju (39,45m2) na II piętrze, komórki gospodarczej nr 6 (5,67m2)  na parterze, strychu nr 7 (5,67m2). Łączna powierzchnia 49,80m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie  współwłasności gruntu wynoszącym 1919/10000 części.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity         Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    80.000,-   zł 

 

4.Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej -  symbol z planu D4MW/U

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                  6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy

   lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w     wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek  o  nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia                11 marca 2019 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 18 lutego 2019 r.

 

 

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 4 /2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Ludwika Zamenhofa 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:28.01.2019 11:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:28.01.2019
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:28.01.2019 11:17