Lucyna Biniek 19.12.2018 10:32 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 13.12.2018 r.

RGŻ.6220.4.8.2018

 

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ),

 

zawiadamiam strony postępowania,

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Udrożnieniu dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Orlicy (pot. Dzikiej Orlicy) wraz z jej rewitalizacją po stronie polskiej",.

W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dowodowymi, w tym postanowieniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (pokój nr 2) Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. 74 8117648 w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz na terenie wsi Mostowice, Rudawa i Piaskowice oraz przekazano dla Gminy Międzylesie, celem poinformowania stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia 19.12.2018 r.

Powrót

Pokaż komentarz

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Udrożnieniu dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Orlicy (pot. Dzikiej Orlicy) wraz z jej rewitalizacją po stronie polskiej"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Lucyna Biniek
Data publikacji:19.12.2018 10:32
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Lucyna Biniek
Data aktualizacji:19.12.2018 10:38