Przetarg Nr 23.2018                                                                                                  Bystrzyca Kłodzka ,dnia 20.11.2018r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

działając na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014r. poz.1409 / oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami/tekst jednolity Dz.U.z 2018 poz.. 121 z póź.zm./

 

Ogłasza I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Idzików w sprawie sprzedaży działki nr 168/4

o powierzchni 0,16 ha położonej na terenie wsi Idzików.

 

Przedmiot przetargu

 

1. Położenie nieruchomości        Idzików 

2. Numer działki                            168/4  (AM 2)

3. Powierzchnia                             0,16 ha – grunty orne - RIVb,  pastwiska trwałe - PsIV

4. Właściciel                                 Gmina Bystrzyca Kłodzka

5. Przedmiot sprzedaży               nieruchomość niezabudowana zlokalizowana jest w peryferyjnej strefie miejscowości,

    w sąsiedztwie innych działek rolnych i zabudowy mieszkaniowej oraz gospodarczej. Kształt działki nie regularny, silnie   

    wydłużonego prostokąta. 

6. Przeznaczenie w planie miejscowym     brak planu zagospodarowania przestrzennego, w studium uwarunkowań

    i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka działka nr 168/4

    znajduje się  w części: na terenach przeznaczonych pod zabudowę (pow. ok. 200m2), i na terenach rolnych

   ( pow. ok. 1400 m2) .

7. Księga wieczysta                     46168  –nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi

    prawami  rzeczowymi jak i hipoteką

8. Zbycie nieruchomości             przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Idzików  .

 

   Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości.

 

Nieruchomość obciążona   jest umową dzierżawy do dnia 16.02.2020r.

 

Wybór formy przetargu został podyktowany zainteresowaniem kupnem gruntów rolnych wśród mieszkańców wsi Idzików .

  9. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi         -     6.990,00 zł  

10. Wysokość wadium                                                -        700,00 zł

11. Wysokość postąpienia                                         -      o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu

     z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do  pełnych dziesiąte

     złotych ( 70,00 zł.)

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełniającego warunek przetargu tj. :

  -  kserokopię dowodu osobistego – strona z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem na terenie   

     Wsi Idzików  ( w przypadku braku potwierdzenia zameldowania w dowodzie osobistym  należy dostarczyć 

     zaświadczenie z Biura Meldunkowego o stałym meldunku na terenie wsi Idzików),

  -  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu    

 -   dowód wpłaty wadium

 

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 04 stycznia  2019r. do godz.15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pok. 1 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG. Nr  23.2018 ”

 

Komisja przetargowa w dniu 07 stycznia 2019r. o godz.14,10 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

                                          

WARUNKI PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 09 stycznia 2019r. o godz. 9,20 w siedzibie Urzędu Miasta I Gminy w  Bystrzycy Kłodzkiej ul.Sienkiewicza 6 - sala 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

 - zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

 - wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (kasa czynna poniedziałek- piątek w godz.

   8-14,30)lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział

   w Bystrzycy Kłodzkiej Nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 w wysokości   70,00 zł. z adnotacją przetarg

   Nr GGG. 23.2018. Wpłaty  należy dokonać do dnia 04 stycznia 2019r. przy czym liczy się termin  faktycznego

 

 

- 2 -

 

 

   wpływu w/w  kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej (ostateczny  termin wpływu 04 styczeń 2019r. )

-  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

-  w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli

   drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości  ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub

   złożenia przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego –

   art.37 § 1 pkt.1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 1964r. Nr 9 poz.59 z póź. zm.)

-  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w związku z przetargiem na

   sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art.23 ust.1 pkt.1 i 2, art.24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie

   danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922),

- przedstawienia pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.  

W dniu przetargu jego  Uczestnicy zobowiązani są posiadać

 a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamości

 b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku

     osób prowadzących działalność gospodarczą - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej –  dodatkowo umowę spółki oraz

     stosowne umocowanie do działania  w imieniu spółki(oryginały do okazania ). Za  aktualne uważa się dokumenty (wydruki

     z KRS-u oraz CEIDU)  wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  przetargu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium-najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej ,przed jej podpisaniem .

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przy zawieraniu umowy notarialnej, w wyniku której następuje przeniesienie własności nieruchomości rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów o których mowa w art.7 ust.1, 4, 5, 9 oraz przepisach wydanych na podstawie art.7 ust.8 pkt.5 albo złożenia oświadczenia, że nie spełnia warunków określonych w art. 5 i 6 ustawy z dnia 11.04.2016r.

o kształtowaniu ustroju rolnego. W przypadku złożenia oświadczenia określonego w art.5 nabywca zobowiązany jest do uzyskania zgody Prezesa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży zgodnie z art.2a ust.4 pkt.2 ustawy z dnia 11.04.2016r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu

i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę  zawarcia umowy notarialnej.

Osoby będące cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014r. poz.1380 tj.) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydanie na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia .

Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie  3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

 

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych  nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 18,20 lub telefonicznie 074/8117-655, 652 http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w granicach działki nr 168/4, położonej w obrębie Idzikowie
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:20.11.2018 13:45
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.11.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:20.11.2018 13:45