Przetarg Nr  22.2018                                                                                       Bystrzyca Kłodzka, dnia 20.11.2018r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

 działając na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014r. poz.1409 / oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.z 2018r. poz.121 z póź.zm./

 

Ogłasza I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców  Gminy Bystrzyca Kłodzka w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Zabłocie w granicach działki nr 33

o pow. 0,80 ha,  stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka .

 

Przedmiot przetargu

Dane dotyczące działki nr   33         

 1. Położenie nieruchomości          Zabłocie  

 2. Numer działki                            33  

 3. Powierzchnia                            0,80 ha ( ŁIV-0,09, PsIV-0,71  )

 4. Właściciel                                 Gmina Bystrzyca Kłodzka

 5. Zagospodarowanie                   na cele rolne

 6. Zbycie nieruchomości               przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców Gminy Bystrzyca Kłodzka                                                                                                                                                                                                             

 7. Przedmiot dzierżawy                 nieruchomość niezabudowana

 8. Cena wywoławcza rocznej

   stawki czynszu za dzierżawę

   gruntu  :                                          120,00  zł.

   wysokość wadium       -                   20,00  zł.

   wysokość postąpienia  -                  12,00  zł.

 

Dzierżawa gruntu następuje wg. stanu ewidencji gruntów bez możliwości wznowienia granic działki, okazanie punktów granicznych wydzierżawionej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Wydzierżawiającego

 

Wydzierżawienie  nieruchomości – przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców  Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Uzasadnieniem wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego jest zainteresowanie wydzierżawienia gruntów wśród mieszkańców z Gminy Bystrzyca Kłodzka .

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełniającego warunek przetargu tj. :

-  zaświadczenie o stałym meldunku na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka lub kserokopię dowodu osobistego –

   strona z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem na terenie Gminy Bystrzyca Kłodzka    

-  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu wraz  z podaniem numeru konta na

    które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia  konieczności jego zwrotu (wzór oświadczenia

    w  Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami ,   pok.18)   

-  kserokopię dowód wpłaty wadium

 

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia 04 stycznia  2019r. do godz.15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pok. 1 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG. Nr 22.2018 ”

 

Komisja przetargowa w dniu 07 stycznia 2019r. o godz.14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

WARUNKI PRZETARGU:

 

1.Przetarg odbędzie się w dniu 09 stycznia 2019r. o godz. 9,00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  w Bystrzycy

   Kłodzkiej ul.Sienkiewicza Nr 6 - sala 12.

2.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

   - zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

   - wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej (kasa czynna poniedziałek- piątek

     w godz.8-13,00  ) lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy

     w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Nr  07958800049700029920000090  w  wysokości 20,00 zł.

     z adnotacją przetarg Nr GGG. 22.2018  wpłaty należy dokonać do dnia 04 stycznia 2019r. 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

  - pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu .  

  - przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną oraz osobę prawną

3. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od zawarcia umowy 

    dzierżawy .

4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu 

    dzierżawnego.

5. Uczestnikowi ,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po terminie przetargu .

6. Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3-ch lat  .

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując

o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 18 lub telefonicznie 074/8117-655  http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl 

w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach .

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie dzierżawy działki nr 33 położonej w ZAbłociu.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:20.11.2018 13:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.11.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:20.11.2018 13:42