Bystrzyca Kłodzka, dnia 21.11.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 poz. 121 z póź.zm)                   

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 70/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5  położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 wraz           z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z póź.zm.).

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy      ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 21.11.2018 r. 

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w wydziale Geodezji  i Gospodarki Gruntami tut. urzędu  pok.17, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

EM/EM


 

W Y K A Z  nr 70/2018

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Kolejowa 179

                     działka nr 119/1(AM 1) Obręb Niedźwiedna o  pow. 331m2 – udział 10,75% - 35,58m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00066137/8

 

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 5 położony w budynku mieszkalnym  przy  ul. Kolejowej 179 składający się z: dwóch pokoi, kuchni z aneksem łazienkowym (29,00m2) na  I piętrze, komórki gospodarczej  nr 5 (6,70m2) na parterze w budynku gospodarczym na posesji.

Łączna powierzchnia 35,70m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności    gruntu wynoszącym 10,75% .

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    22.500,-  zł 

 

4.Przeznaczenie w planie miejscowym: – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa  - symbol z planu MWU.

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia                 02 stycznia 2019r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w  siedzibie  urzędu i  urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 12 grudnia 2018r.

 

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 70/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kolejowej 179 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:22.11.2018 10:52
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:21.11.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:22.11.2018 10:52