Bystrzyca Kłodzka, dnia 30.10.2018 r.

RGŻ.6220.4.7.2018                          

                               

O B W I E S Z C Z E N I E

      W związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Udrożnieniu dla ryb                      i innych organizmów wodnych rzeki Orlicy (pot. Dzikiej Orlicy) wraz z jej rewitalizacją                      po stronie polskiej",

z a w i a d a m i a m,

    

      że w dniu 30.10.2018 r. zostało wydane postanowienie nr RGŻ.6220.4.6.2018, w którym odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko oraz związanej z tym potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

      Zgodnie z art. 21 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353), informację o wydanym postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach, prowadzonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka ul. Sienkiewicza 6, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka oraz na stronach internetowych http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl.

     Niniejszym pismem informuję również wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się, przez cały okres trwania postępowania z dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zarząd Zlewni w Nysie dostępną w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, pok. nr 2,  w godzinach: 8.00 – 15.00,  tel. (74 8117 648). Ponadto, zgodnie z art. 31 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam,  że organizacja społeczna, która nie uczestniczy w postępowaniu na prawach strony, może za zgodą organu przedstawić swój pogląd w sprawie, wyrażony w uchwale lub oświadczeniu jej organu statutowego.

     Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz.1227) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wydanym postanowieniu następuje przez niniejsze obwieszczenie.

     Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 05.11.2018 r. poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz na terenie wsi Mostowice, Rudawa i Piaskowice oraz przekazano dla Gminy Międzylesie, celem poinformowania stron.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

   Renata Surma

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,Udrożnieniu dla ryb i innych organizmów wodnych rzeki Orlicy (pot. Dzikiej Orlicy) wraz z jej rewitalizacją po stronie polskiej"
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Monika Romanowska
Data publikacji:05.11.2018 11:02
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Romanowska
Data aktualizacji:05.11.2018 11:02