Przetarg Nr 10.II.2018                                                                           Bystrzyca Kłodzka, dnia 24.10.2018r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

działając na podstawie :

1.rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów oraz rokowań na    

   zbycie nieruchomości,/Dz.U. z 2014r. poz.1409/.

 2.ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. z 2018r.poz. 121 z póź.zm./

 

 

Ogłasza II-gi przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy działek część 301/1 o pow. 2,50 ha, część 302 o pow.2,98ha, 307 o pow. 0,15ha, część 314 o pow. 1,32ha położonych  w Nowej Bystrzycy.

 

 

Przedmiot przetargu

 

 

 Dane dotyczące części działki nr  301/1   

 1.  Położenie nieruchomości        Nowa Bystrzyca

 2.  Numer działki                          część 301/1

 3.  Powierzchnia                          2,50 ha (RVI- 1,21,  PsVI- 1,29)

 4.  Właściciel                               Gmina Bystrzyca Kłodzka

 5.  Zagospodarowanie                 na cele rolne

 6.  Zbycie nieruchomości            przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub

                                                     osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa

                                                     Bystrzyca

7. Przedmiot dzierżawy                nieruchomość niezabudowana

 8. II-gi przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu

     za dzierżawę gruntu      -                 400,00   zł

   wysokość wadium           -                   80,00   zł

   wysokość postąpienia     -                   40,00   zł

 

 

 

 Dane dotyczące część działki nr  302   

 1.  Położenie nieruchomości        Nowa Bystrzyca

 2.  Numer działki                          część 302 

 3.  Powierzchnia                           2,98 ha ( RV-0,18, RVI-0,80, ŁV-0,08, PsV-0,54, PsVI-1,38 )

 4.  Właściciel                                Gmina Bystrzyca Kłodzka

 5.  Zagospodarowanie                  na cele rolne

 6.  Zbycie nieruchomości              przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub

                                                      osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa

                                                      Bystrzyca

7. Przedmiot dzierżawy                 nieruchomość niezabudowana

 8. II -gi przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu

     za dzierżawę gruntu      -                 450,00   zł

     wysokość wadium         -                   90,00   zł

     wysokość postąpienia   -                   45,00   zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 Dane dotyczące działki nr  307   

 1.  Położenie nieruchomości        Nowa Bystrzyca

 2.  Numer działki                          307 

 3.  Powierzchnia                          0,15 ha ( PsV-0,15 )

 4.  Właściciel                               Gmina Bystrzyca Kłodzka

 5.  Zagospodarowanie                 na cele rolne

 6.  Zbycie nieruchomości             przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub

                                                     osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa

                                                     Bystrzyca

7. Przedmiot dzierżawy                nieruchomość niezabudowana

8. II -gi przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu

     za dzierżawę gruntu     -               25,00   zł

     wysokość wadium        -                 5,00   zł

     wysokość postąpienia  -                 5,00   zł

 

Dane dotyczące część działki nr  314    

 1.  Położenie nieruchomości        Nowa Bystrzyca

 2.  Numer działki                          część 314 

 3.  Powierzchnia                           1,32 ha (  PsV-1,32 )

 4.  Właściciel                                Gmina Bystrzyca Kłodzka

 5.  Zagospodarowanie                  na cele rolne

 6.  Zbycie nieruchomości              przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub

                                                      osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa

                                                      Bystrzyca

7. Przedmiot dzierżawy                 nieruchomość niezabudowana

 8. II -gi przetarg cena wywoławcza rocznej stawki czynszu

     za dzierżawę gruntu     -              200,00   zł

     wysokość wadium        -                40,00   zł

     wysokość postąpienia  -                20,00   zł

 

Dzierżawa gruntu następuje wg. stanu ewidencji gruntów bez możliwości wznowienia granic działek, okazanie punktów granicznych wydzierżawionych działek może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Wydzierżawiającego

 

Wydzierżawienie  nieruchomości – przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca  .

Wybór formy przetargu został podyktowany dużym zainteresowaniem wydzierżawienia gruntów rolnych wśród mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca, a także właścicieli gruntów położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca celem powiększenia istniejących gospodarstw rolnych

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełniającego warunek przetargu tj. :

  - zaświadczenie o stałym meldunku na terenie wsi Nowa Bystrzyca lub kserokopię dowodu osobistego – strona

    z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem na terenie wsi Nowa Bystrzyca lub aktualny wypis

    z rejestru gruntów dla nieruchomości własnościowych położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca, stanowiących

    własność osoby  fizycznej

 -  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu oraz o posiadaniu tytułu prawnego

    własności do gruntu, który znajduje się na terenie wsi Nowa Bystrzyca wraz  z podaniem numeru konta na które

    wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia  konieczności jego zwrotu (wzór oświadczenia w Wydziale

    Geodezji i Gospodarki Gruntami ,   pok.18)   

 -  ksero dowodu wpłaty wadium

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia  23 listopada  2018r. do godz.15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pok. 1 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG. Nr 10. II.2018 ”

 

 

 

 

 

 

- 3 -

 

Komisja przetargowa w dniu 26 listopada 2018r. o godz.14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

 

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada  2018r. od godz. 9,00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul.Sienkiewicza Nr 6 - sala 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

 - zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

 - wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej (kasa czynna poniedziałek- piątek

   w godz.8-14,30  ) lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy

   w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Nr  07958800049700029920000090 w  wysokości :

   - część działki nr 301/1                                      80,00 zł

   - część działki nr 302                                         90,00 zł

   - działka nr 307                                                    5,00 zł

   - część działki 314                                             40,00 zł

   z adnotacją przetarg Nr GGG. 10.II.2018 wpłaty należy dokonać do dnia 23 listopada 2018r.

-  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

   oraz posiadanie tytułu prawnego własności gruntu, położonego na terenie wsi Nowa Bystrzyca wraz

   z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego

   zwrotu

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną oraz osobę prawną

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy .

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Uczestnikowi ,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po terminie przetargu .

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3-ch lat .

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując

o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowych informacji dot.przedmiotowych  nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 18 lub telefonicznie 074/8117-655  http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach .

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II-gi przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne na terenie wsi Nowa Bystrzyca w sprawie dzierżawy działek cz.301/1, cz.302, 307, cz.314 i 296/1 położonych w Nowej Bystrzycy
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:24.10.2018 10:42
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.10.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:24.10.2018 10:42