W Y K A Z   Nr  64. 2018

 

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości w granicach działki nr 168/4 o  pow. 0,16 ha, położonej na terenie wsi Idzików, Gmina Bystrzyca Kłodzka w drodze przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Idzików.

 

 

  1. POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCI        Idzików, Gmina Bystrzyca Kłodzka
  2. NUMER DZIAŁKI                                 168/4
  3. POWIERZCHNIA                                 0,16 ha  

        4.    ZAGOSPODAROWANIE: Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

               W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bystrzyca

               Kłodzka działka znajduje się w części na terenach przeznaczonych pod zabudowę (pow. ok. 0,02 ha)

                i w części na terenach rolnych (pow. ok 0,14 ha )

        5.    WŁAŚCICIEL                                       GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

        6.     KSIĘGA WIECZYSTA                         46168    

        7.     ZBYCIE                                               Przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Idzików

        8.     WARTOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI         6.990,00 zł   

 

Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do 16.02.2020r. 

 

        9.    Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34   

               ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018r.  

               poz.121  z póź.zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

               *  art.34 ust.1 pkt.1 – „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

                odrębnych przepisów, jeżeli złożony wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego

                w wykazie”

           *  art.34 ust.1 pkt.2- „ jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa    

            własności tej nieruchomości przed  dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą , jeżeli złożony wniosek

            o nabycie  przed upływem terminu określonego w wykazie”

        Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenie

        zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 01 listopada 2018 r. 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 20.09.2018 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu

i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 11.10.2018 r.

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Bystrzyca Kłodzka  20.09.2018 r.

 

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  Nr  64.2018

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.z 2018r.

poz. 121  ze zmianami/.

 

 

 

O G Ł A S Z A M

 

 

  1. Wykaz Nr  64.2018 z dnia 20.09.2018 r. w sprawie sprzedaży działki nr 168/4 o pow. 0,16 ha, położonej na   terenie wsi Idzików, Gmina Bystrzyca Kłodzka, księga wieczysta nr 46168 drogą przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Idzików.

 

    

 

  1. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  na okres 21 dni na tablicy

       ogłoszeń i stronach internetowych tut. Urzędu .

 

 

  1. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  20.09.2018r.

 

 

 

        4.   Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji pok. 18, 20 lub telefonicznie pod  

              numerem  74/8117-652, 655

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 64/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Idzikowie w granicach działki nr 168/4 o pow. 0,16ha w drodze przetargu ustnego ograniczonego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:20.09.2018 15:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.09.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:20.09.2018 15:13