Ewa Michalska 20.09.2018 10:01 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 20.09.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst

jednolity Dz.U z 2018r. poz. 121 póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 62/2018 z dnia 20 września 2018 r.  w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1

położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Górnej 7 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000 Rady

     Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych  tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 20 września 2018 r. 

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji  i Gospodarki Gruntami

    tut. urzędu  pok.17, lub telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

W Y K A Z    nr  62/2018

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Górnej 7  wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1.Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Górna 7

          działka nr 1369/9  (AM 8) obr. Centrum  o pow.76   m2 – udział 50,68% - 38,52m2

 Księga wieczysta   SW1K/00059168/2 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalnym  składający się z: 3-ch pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju, kotłowni (46,55m2) na I piętrze,                              2-ch pomieszczeń gospodarczych nr 102 i 103 (13,95m2) na parterze, 2-ch strychów nr 401 i 402 (27,15m2) .

    Łączna powierzchnia 87,65m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie

    współwłasności gruntu wynoszącym 50,68%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity         Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    92.000,-   zł 

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,          wielorodzinnej i usługowej  -  symbol z planu D3MN/MW/U

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                  6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy

   lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w     wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa

własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży  wniosek  o  nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia                02 listopada 2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 20 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 11 października 2018r.

 

 

 

 

EM/EM

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 62/2018 z dnia 20 września 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Górnej 7 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:20.09.2018 10:01
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:20.09.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:20.09.2018 10:01