Bystrzyca Kłodzka, dnia 14.09.2018 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz.121 z póź.zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr  60/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprzedaży  nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki  nr  48/4 (AM 1) o pow. 2898m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 14 września 2018r. 

 

    4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17  

         lub telefonicznie pod numerem  74/ 8117653.

 

 

 


 

W Y K A Z    nr    60/2018

 

 w  sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki

 nr 48/4 (AM 1) o pow. 2898m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Położenie nieruchomości – Spalona gm. Bystrzyca Kłodzka

                                                 działka nr 48/4 (AM 1) o pow. 2898m2

    Księga wieczysta (dotychczasowa obejmująca mienie Gminne ) -  SW1K/00050494/3- nie zawiera  wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - nieruchomość niezabudowana, położona we wschodniej części wsi Spalona, w  pośredniej strefie istniejącej i planowanej zabudowy miejscowości, przy głównej drodze dojazdowej relacji Bystrzyca Kłodzka – Nowa Bystrzyca – Spalona –Mostowice, do której przylega jednym z boków, w pobliżu skrzyżowania z droga do Dolnej Spalonej. Dojazd do nieruchomości bardzo dobry – bezpośrednio z głównej asfaltowej drogi dojazdowej, w bardzo dobrym stanie technicznym, po wymianie nawierzchni. Działka nie jest wyposażona w żadne urządzenia infrastruktury technicznej. Ma kształt nieregularny, zbliżony do trapezu. Teren prawie płaski, grunt odłogowany, od dłuższego czasu nie uprawiany, porośnięty trawą, krzewami oraz samosiejkami różnowiekowych drzew liściastych i iglastych, bez znaczenia gospodarczego, starsze drzewa stanowią element krajobrazu, nie ogrodzony.  Przez teren dzialki przebiega napowietrzna linia energetyczna o szer. Ok. 10 m od osi linii. Powierzchnia tego terenu i terenu nieprzydatnego pod zabudowę wynosi ok. 720m2. Otoczenie nieruchomości stanowi planowana zabudowa mieszkaniowo-pensjonatowa. Odległość działki od schroniska „Jagodna” oraz wyciągu narciarskiego około 500m.

      Ustalenia w zakresie uzbrojenia terenu i systemów infrastruktury technicznej określa § 10 planu zagospodarowania przestrzennego  dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca.

 

3. Cena  nieruchomości  wynosi  –  70.000,-zł (słownie:  siedemdziesiąt tysięcy złotych ) + 23% podatek VAT

4. Przeznaczenie w planie miejscowym: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania    przestrzennego dla części wsi Spalona i części wsi Nowa Bystrzyca zatwierdzonym Uchwałą nr 

     XX/153/07  Rady Miejskiej w  Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 28 grudnia 2007r. działka znajduje się na

      terenach oznaczonych symbolem  planu 25MN/P – teren zabudowy mieszkaniowej i pensjonatowej

 

5.Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego .

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia   26 października 2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 14 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń  w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 05 października 2018 r.

EM/EM

 

              

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 60/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Spalonej w granicach działki nr 48/4 (AM 1) o pow. 2898m2 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:14.09.2018 09:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:14.09.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:14.09.2018 09:10