BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie art. 13, 14 i 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), w związku z art. 7 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), zgodnie z § 8 ust. 1 załącznika do uchwały nr XLVII/380/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 października 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Bystrzyca Kłodzka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

 

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

 

na wyłonienie operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

 

I. Adresat konkursu

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w ramach konkursu na operatora projektu,
są organizacje pozarządowe oraz podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które statutowo działają na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

 

II. Rodzaj i zakres objęty konkursem

1. Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie operatora projektu, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na mikrodotacje (wybór realizatorów projektów, nadzór, rozliczenie przyznanych w ramach konkursu mikrodotacji) od momentu ogłoszenia konkursu do momentu rozliczenia przyznanych w jego ramach dotacji na zadanie Gminy Bystrzyca Kłodzka  poprzez udzielenie wsparcia finansowego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

2. W ramach przedmiotowego konkursu może zostać wyłoniony tylko jeden operator projektu realizacji zadania.

3. Rodzaj zadania - zadanie z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

4. Konkurs obejmuje wybór operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu środków finansowych, które zostaną przeznaczone na wsparcie organizacji pozarządowych z terenu miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka realizujących wydarzenia kulturalne wspierające integrację mieszkańców
i kultywowanie tradycji lokalnej w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

5. Mikrodotacje są dotacjami w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) oraz art. 221 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) przeznaczonymi na realizację zadania publicznego wskazanego powyżej.

 

III. Wysokość środków na realizację zadania

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wyżej wymienionego zadania:

a)  w roku 2017  wynosiła:          0  zł;

b)  w roku 2018  wynosi:    10 000  zł.

2. Operator projektu na koszty obsługi projektu i ewentualne koszty promocji projektu może przeznaczyć 5 % kwoty dotacji, nie więcej niż 500,00 zł (pięćset złotych).

3. Operator projektu w roku 2018 będzie zobligowany do zapewnienia wkładu własnego osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy w wysokości minimum 10 % wartości całego projektu. Koszty obsługi, ewentualne koszty promocji lub wyposażenia mogą stanowić wkład własny operatora.

4. Zakres 95 % dotacji, o której mowa w pkt 1.  lit. b) tj.: 9.500,00 zł  (dziewięć tysięcy pięćset zł) musi  być  przeznaczone przez operatora projektu,  na mikrodotacje.

 

IV. Termin realizacji zadania

Zadanie będzie realizowane w 2018 roku zgodnie z harmonogramem opracowanym przez operatora, w okresie od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 r.

 

V. Zasady przyznawania dotacji i warunki realizacji zadania

1. Operatorem projektu może zostać wyłącznie organizacja, która prowadzi działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

2. Oferent posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

3. Oferent po przyznaniu dotacji, a przed podpisaniem umowy, o ile nastąpiły zmiany w stosunku do złożonej oferty, zobowiązany jest do aktualizacji oferty w generatorze wniosków, dostępnym pod adresem: https://witkac.pl, a następnie wydrukowania, podpisania przez osoby upoważnione
i dostarczenia zaktualizowanej oferty do Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. Niedostarczenie wyżej wymienionej dokumentacji może skutkować anulowaniem dofinansowania.

4. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

5. Dotacja na realizację zadania z budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy i po jej zakończeniu.

6. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

7. Zlecanie zadania i udzielenie dofinansowania następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

8. Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.

9. Do zadań operatora, wybranego w ramach niniejszego konkursu, będzie należało  opracowanie
w sposób zapewniający jawną i uczciwą konkurencję:

a) dokumentacji konkursowej na wybór realizatorów mikrodotacji, zwanych dalej realizatorami projektu:

- regulaminu konkursu na mikrodotacje wraz z procedurą monitoringu,
- regulaminu wyboru członków i prac komisji konkursowej,

- wzorów oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów,
b) ogłoszenie konkursu na mikrodotacje,    
c) przeprowadzenie konkursu na mikrodotacje,
d) zebranie ofert w konkursie, ocena i wybór realizatorów projektów,
e) podpisania umów na realizację projektów,
f) wypłata dotacji na realizację projektów, zgodnie z art. 16a ust. 4 ustawy,
g) monitoring realizacji projektów,
h) rozliczenie realizacji projektów,
i) rozliczenie realizacji całego zadania.

10. Operator projektu w ramach realizacji zadania zapewni wsparcie w zakresie przygotowywania ofert, składania ofert dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji. Opis metod wsparcia oraz działań informacyjno-promocyjnych operator przedstawi w ofercie realizacji zadania.

11. Projekty wyłonione przez operatora projektu w konkursie na mikrodotacje muszą być zrealizowane do dnia 24 grudnia 2018 r.

12. Minimalna wysokość jednostkowej mikrodotacji: 1.500,00 zł., maksymalna: 6.000,00 zł.
13. W ramach konkursu na mikrodotacje dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego (finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

14. Projektodawcami w konkursie na mikrodotacje mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadania publicznego.

15. Kryteria formalne wyboru realizatorów projektu, które musi uwzględnić operator projektu:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy, działające w i na rzecz mieszkańców miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka,
  • złożenie oferty w terminie wskazanym w ogłoszeniu,
  • w przypadku organizacji pozarządowej prowadzenie działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
  • czas realizacji zadania zgodny z ogłoszeniem,
  • odbiorcą bezpośrednim działań będą mieszkańcy terenu miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka,
  • obszar realizacji projektu: teren miasta i gminy Bystrzyca Kłodzka.

16. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej przyznaje dotację celową na realizację oferty wyłonionej w otwartym konkursie poprzez zawarcie umowy.

17. Wysokość przyznanej dotacji może być mniejsza, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego i kosztorysu zadania lub wycofać swoją ofertę.

18. Kwota przeznaczona na realizację zadania może ulec zmniejszeniu, w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożona oferta nie uzyska akceptacji Burmistrza lub zaistnieje konieczność zmniejszenia budżetu gminy w części przeznaczonej na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.

19. Wymagany minimalny wkład własny, na który składa się wkład osobowy, w tym praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy, wynosi 10% całkowitych kosztów zadania. Oferty nie zawierające wymaganego wkładu własnego nie będą rozpatrywane.

20. Szczegółowe zasady przekazywania dotacji (w całości lub w transzach) określone zostaną
w zawartej umowie. Z dotacji nie będą pokrywane koszty poniesione przed zawarciem umowy oraz po jej zakończeniu.

21. Ramowy wzór umowy, oferty oraz sprawozdania dostępny jest na stronie internetowej Gminy Bystrzyca Kłodzka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wzór umowy ma charakter ramowy i może zostać zmieniony oraz uzupełniony o zapisy, które nie są sprzeczne z przedmiotowym wzorem.

22. Wszystkie stwierdzone uchybienia w realizacji zadania zleconego wpływają na ogólną ocenę oferenta przy zlecaniu i przydzielaniu środków finansowych na kolejne zadania zlecone.

 

VI. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji

1. Oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z przygotowanym przez siebie
i zaakceptowanym  przez gminę harmonogramem i kosztorysem.

2. W ramach dotacji sfinansować można jedynie działania niezbędne w celu realizacji zadania.
3. W ofercie na realizację zadania mogą być uwzględnione koszty obsługi projektu i ewentualne koszty promocji projektu.

4. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i wspólnotowych.

 

VII. Warunki składania ofert

1. Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

2. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie.

3. Oferty podpisane przez osoby nieupoważnione zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

4. Dla prawidłowego złożenia oferty obowiązkowe jest posiadanie konta w serwisie Witkac.pl. Serwis dostępny jest pod adresem https://witkac.pl

Instrukcja zakładania konta stanowi załącznik do ogłoszenia (załącznik pn.: „Instrukcja tworzenia konta oferenta w systemie witkac.pl”). Szczegółowe zasady wypełniania i składania ofert w systemie witkac.pl określone zostały w załączniku do ogłoszenia (załącznik pn.: „Instrukcja obsługi kreatora składania wniosków po nowelizacji ustawy”).

5. Minimalne wymagania sprzętowe oraz programowe, które muszą być spełnione, by korzystać
z systemu informatycznego Witkac.pl:

a) komputer z dostępem do Internetu,

b) przeglądarka internetowa z obsługą HTML5 - zalecana Mozilla Firefox (w wersji 34 lub wyższej), Internet Explorer (w wersji 9 lub wyższej), Google Chrome (w wersji 32 lub wyższej),

c) program do czytania plików PDF,

d) zalecane minimalne ustawienie rozdzielczości ekranu: 1280×320,

e) aktywna skrzynka pocztowa (e-mail).

6. Oferent wypełnia ofertę i przesyła ją poprzez system Witkac.pl w terminie do dnia 04.10.2018, do godz. 14:00.

7. Oferent następnie drukuje automatycznie wypełnioną ofertę (tożsamą z przesłaną wersją elektroniczną) i formularz „Potwierdzenie w PDF”.

8. Warunkiem rozpatrzenia oferty jest dostarczenie poniższych dokumentów w formie papierowej:

a) 1 egzemplarza potwierdzenia złożenia oferty,

b) 1 egzemplarza oferty (tożsamej z wersją elektroniczną),

c) załącznika w postaci kopii umowy lub statutu spółki, potwierdzonej za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

d) proponowana przez oferenta dokumentacja dotycząca konkursu na mikrodotacje, w tym m.in. regulamin konkursu.

 

Powyższe dokumenty winny być podpisane przez osoby do tego upoważnione.

 

UWAGA! Wymagany dodatkowy załącznik: podpisana klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych beneficjentów oraz osób zaangażowanych w realizację projektów.

9. Ofertę należy złożyć w generatorze i w wersji papierowej. Oferty przesłane tylko w jednej formie będą odrzucane z przyczyn formalnych.

10. Treść ogłoszenia, wzory dokumentów i załącznika znajdują się na stronach internetowych UMiG:

1/ http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce: ogłoszenia/konkursy. 

2/ www.bystrzycaklodzka.pl w zakładce: Miasto i Gmina/ Organizacje NGO - aktualności, konkursy.

 

VIII. Termin i miejsce składania ofert

1. Ofertę w generatorze wniosków należy wypełnić i złożyć do 04.10.2018, do godziny 14:00.

2. Po złożeniu oferty w generatorze należy ją wydrukować w 1 egzemplarzu, wydrukować potwierdzenie, podpisać przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentacji oferenta i złożyć w zaklejonej, opieczętowanej kopercie – z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta oraz rodzaju i tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta, wraz z ewentualnym załącznikiem - drogą pocztową lub osobiście.

3. W przypadku składania oferty osobiście, ofertę należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 1) Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. H. Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka,
do 04.10.2018, do godz. 15:30.

4. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o przyjęciu oferty decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego.

5. Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane w konkursie.

 

IX. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.  Wszystkie oferty złożone zgodnie z warunkami zawartymi w rozdziale VII zostaną ocenione przez powołaną przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej komisję konkursową pod względem formalnym oraz merytorycznym, wg następujących kryteriów:

2.1. kryteria formalne:

a) złożenie oferty w generatorze witkac.pl w podanym terminie,

b) złożenie w podanym terminie i miejscu wygenerowanego w witkac.pl potwierdzenia złożenia oferty oraz jednego egzemplarza oferty realizacji zadania publicznego  zgodnej z wersją elektroniczną,

c) złożenie oferty przez uprawniony podmiot wskazany w ogłoszeniu,

d) złożenie oferty oraz potwierdzenia złożenia oferty podpisanych przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta,

e) zgodność oferty z zadaniem konkursowym,

f) prawidłowy termin realizacji zadania (zgodnie z ogłoszeniem konkursowym),

g) wypełnienie wszystkich pól i rubryk w ofercie,

h) wysokość wkładu własnego zgodna z ogłoszeniem konkursowym,

i) ofertę złożono wraz z wymaganymi załącznikami.

 

2.2. kryteria  merytoryczne:

- zgodność zadań przedstawionych w ofercie z rodzajem zadania określonym w ogłoszeniu konkursowym (0-3 pkt),

- zasięg działania (0-3 pkt),

- szczegółowy zakres działania (0-3 pkt),

- wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań gminy (0-3 pkt),

- rzetelny budżet - koszty realizacji planowanego zadania, przejrzystość kalkulacji kosztów
w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-3 pkt),

- posiadane zasoby kadrowe, kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w realizację zadania (0-3 pkt), 

- współpraca z innymi podmiotami publicznymi (0-3 pkt),

- możliwości realizacyjne: posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe (0-3 pkt),

- udział wkładu osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0-3 pkt),

- doświadczenie w realizacji zadań publicznych, zgodnych z warunkami konkursu, w latach poprzednich (0-3 pkt),

- koncepcja przeprowadzenia konkursu na minidotacje oraz zasady monitorowania realizacji projektów (0-3 pkt),

- liczba odbiorców projektu i sposób rekrutacji (0-3 pkt),

- ocena proponowanej dokumentacji w ramach konkursu na mikrodotacje, w tym m.in. regulamin konkursu (0-3 pkt).

 

Maksymalna liczba możliwych do uzyskania punktów wynosi 39.

Komisja opiniuje pozytywnie tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej 25 punktów.

 

3. Oferent jest zobowiązany do poprawienia i/lub uzupełnienia wskazanych przez gminę uchybień formalnych w ofercie, w terminie 7 dni roboczych od dnia wysłania w tym przedmiocie informacji pocztą elektroniczną. W przypadku powiadomienia przez gminę o uchybieniu formalnym po upływie terminu naboru, za błąd formalny uznaje się dokonanie we wniosku zmian innych, niż wskazane
w przesłanej informacji.

4. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.

5. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub
w części bez podawania przyczyny oraz prawo przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

6. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz dofinansowania niepełnego zakresu zadania w przyjętych ofertach.

7. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, który dokonuje wyboru ofert, służących realizacji zadania, po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej. Skład komisji oraz regulamin jej pracy określa w drodze zarządzenia Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej.

8. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bystrzycaklodzka.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Bystrzycy Kłodzkiej.

9. Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej zawiadamia w formie pisemnej oferentów o przyjęciu oferty do realizacji lub jej odrzuceniu.

10. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

X. Termin wyboru ofert:

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 09.10.2018.

 

 

XI. Postanowienia końcowe

1. W przypadku rezygnacji oferenta lub odmowy podpisania umowy przez Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej z przyczyn opisanych wyżej, zarezerwowane środki mogą być przeznaczone na ogłoszenie nowego konkursu lub na realizację zadania w innej formie.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy Gminą Bystrzyca Kłodzka a oferentem.

3. Podstawą roszczeń finansowych w stosunku do Gminy może być wyłącznie zawarta umowa.

4. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój nr 43, tel. 74/8 11 76 93.

 

                                                                                                          z up. Burmistrza

                                                                                                    Beata Hucaluk-Szpanier

                                                                                                          Z-ca Burmistrza

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu na mikrodotacje w ramach regrantingu na realizację zadań gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Agnieszka Zagórowska
Data publikacji:13.09.2018 16:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:Agnieszka Zagórowska
Data na dokumencie:13.09.2018
Informację aktualizował:Agnieszka Zagórowska
Data aktualizacji:13.09.2018 16:50