Ewa Michalska 06.09.2018 13:13 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 06.09.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 56/2018 z dnia 06 września 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 1-1A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal użytkowy nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z póź. zmianami).

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy  ogłoszeń  i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 06.09.2018 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 


 


W Y K A Z    nr  56/2018

 

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 5 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym  w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 1-1A wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Kościelna 1-1A

                           działka nr 727; 728; 729 (AM 6) o pow. 489m2 – udział 3,38% - 16,54m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00047092/1

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal użytkowy nr 5 położony w budynku mieszkalno-użytkowym Kościelna 1-1A (wejście Kościelna 1) składający się : sali sprzedaży i magazynu na parterze. Łączna powierzchnia 19,50m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu wynoszącym 3,38%.

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.716 z póź.zm. ).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -    23.000,-  zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych) 

 

4.Przeznaczenie w planie miejscowym:– teren zabudowy usługowej  mieszkaniowej wielorodzinnej    -  symbol z planu C35U /MW

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”                                                

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia               18 października  2018 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 06 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń              w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 27 września   2018r.

 

 

 

 

EM/EM

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 56/2018 z dnia 06 września 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 5 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kościelnej 1-1A wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:06.09.2018 13:13
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.09.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:06.09.2018 13:13