Ewa Michalska 06.09.2018 13:09 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 06.09.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1.Wykaz nr 53/2018 z dnia 06 września 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3                        w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Wojska Polskiego 10  wraz                       z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z póź.zm.).

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 06.09.2018 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 17 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 


 


W Y K A Z    nr  53/2018

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Wojska Polskiego 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 10

                                  działka nr 1360 (AM 6 ) o pow. 399 m2 – udział  1103/10000 części – 44,01m2

                                   Księga wieczysta -  SW1K/00050506/1

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

2. Przedmiot sprzedaży  -  lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym, składający się z kuchni, 2-ch pokoi, przedpokoju, łazienki z wc (56,45m2) na I piętrze, komórki nr 3 (4,84m2) na parterze, komórki nr 3A (6,18m2) w budynku gospodarczym na posesji. Łączna powierzchnia 67,47m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu  wynoszącym 1103/10000 części.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 716 z póź.zm.).

  3. Cena nieruchomości  wynosi –       100.000,- zł       w tym:

           - cena  lokalu mieszkalnego-         97.100,- zł

          -  cena udziału gruntu stanowiącego podstawę do wyliczenia opłat z tytułu                

           użytkowania    wieczystego  -         2.900,- zł

4. Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 15 % wartości udziału gruntu wynosi 435,-zł i płatna jest przed podpisaniem aktu notarialnego. 

5. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 1% wartości udziału gruntu wynosi             29,-zł + podatek VAT w wysokości 23% (6,67zł). Opłaty roczne wnosi się przez cały okres  użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku 2019.

        Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. (art. 77 stawy o gospodarce gruntami)

6. Przeznaczenie w planie miejscowym : teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną  i usługową - symbol z planu B16MW/U

7. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia                 18 października 2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 06 września 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w  siedzibie  urzędu i  urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 27 września 2018r.

 

EM/EM

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 53/2018 z dnia 06 września 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Wojska Polskiego 10 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:06.09.2018 13:09
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:06.09.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:06.09.2018 13:09