GGG.17-R.2018.EM                                                                    Bystrzyca Kłodzka, dnia 29.08.2018 r.

 

BURMISTRZ  BYSTRZYCY  KŁODZKIEJ

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r.  poz. 1490.)

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 z  póź. zm.)

ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze.

 

1. Przedmiot rokowań :

działka nr 66/2 (AM 1) o pow. 2,0334ha, Bystrzyca Kłodzka Obręb Zacisze.  

       Nieruchomość niezabudowana, położona w peryferyjnej strefie zabudowy miasta, z dala od dużych skupisk ludzkich, w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy miejskiej tj. drogi krajowej nr 33 i drogi powiatowej Bystrzyca Kłodzka - Stary Waliszów – Trzebieszowice.  Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, dojazd drogą asfaltową, przebiegająca wzdłuż obwodnicy lub z drogi powiatowej a także nie urządzoną droga gruntową, łączącą sąsiadujące działki z drogą powiatową. Lokalizacja bardzo korzystna, po drugiej stronie skrzyżowania drogi krajowej i powiatowej, usytuowana jest bardzo dobrze rozwinięta sieć przemysłowo-handlowo-usługowa. W bezpośrednim sąsiedztwie zlokalizowane są tereny o tym samym przeznaczeniu w m.p.z.p. Kształt nieruchomości nieregularny, zbliżony do kwadratu, teren płaski, lekko podmokły, nieogrodzony.

Księga wieczysta - KW SW1K/00082199/8 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia    nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

    Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych uwidocznionych w katastrze nieruchomości a okazanie punktów granicznych nabywanej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

     Przeznaczenie w planie miejscowym: Symbol planu 4.7 U - oznaczający tereny zabudowy usługowej.

1. przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa, z urządzeniami towarzyszącymi i zielenią urządzoną    (z wyłączeniem obiektów handlu detalicznego o powierzchni sprzedażowej przekraczającej 2000 m2)

2. przeznaczenie dopuszczalne - drobna produkcja o charakterze nieuciążliwym, pojedyncze lokale mieszkalne dla właściciela lub osób dozorujących obiekt

3. ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od strony potoku Pławna w odległości 15 m od granicy koryta,

4.ustala się obowiązek lokalizacji w granicach własności niezbędnych dla funkcjonowania obiektu miejsc parkingowych

5. ustala się obowiązek zrealizowania przez Inwestora towarzyszącej zieleni urządzonej stanowiącej co najmniej 20 % ogólnej powierzchni działki

Część działki:

Symbol planu RZ – oznaczający biologiczną obudowę cieku

1. przeznaczenie podstawowe – zieleń niska lub użytki zielone spełniające funkcję izolującą cieki wodne od bezpośredniego sąsiedztwa terenów intensywnej gospodarki rolnej oraz terenów o nierolniczym sposobie użytkowania, stanowiąca jednocześnie korytarz migracji fauny

2. ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych oraz prowadzenia sieci infrastruktury technicznej,    z wyłączeniem w uzasadnionych przypadkach lokalizacji urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i melioracji

3. ustala się obowiązek zapewnienia dostępu do cieku w celu prowadzenia prac konserwacyjnych

4. dopuszcza się wprowadzenie niewielkich grup zieleni wysokiej, nie utrudniających spływu wód, w uzgodnieniu     z zarządcą cieku.

Symbol D 1/2-  projektowana komunikacja drogowa

2.Terminy przeprowadzanych przetargów:  17.01.2018r. i 11.04.2018 r.(zakończone wynikiem     negatywnym)

3. Zainteresowanych zapraszamy do składania pisemnych ofert w Urzędzie Miasta  i Gminy w Bystrzycy Kł. ul. Sienkiewicza 6, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do dnia    05 października 2018 r. do godz. 15,oo.

      Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

    ”Rokowania GGG.17-R.2018.EM - działka nr 66/2 Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze”

Zgłoszenia udziału w rokowaniach  składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do  dnia

05 października 2018 r.

4. Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu   09 października 2018 r. o godz. 14,15 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej - pokój nr 8.

5. Cena do rokowań  wynosi  380.000, - zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy  złotych)    +  podatek VAT w wysokości 23%.

6. Wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy- 38.000,-zł (słownie: trzydzieści osiem  złotych)

Zaliczkę należy wpłacić w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ( kasa czynna poniedziałek –piątek  w godz. 8 – 13) lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej              nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Bystrzyca Kłodzka z adnotacją „Rokowania działka nr 66/2 Bystrzyca Kłodzka obręb Zacisze ” do dnia                   05 października 2018r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 05 października 2018 r. )

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ich zamknięcia rokowań.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej to wpłacona przez niego zaliczka ulega przepadkowi.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

 imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 datę sporządzenia zgłoszenia;
 oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań, przedmiotem rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 proponowaną cenę i sposób jej zapłaty (proponowana cena nie może być niższa od ceny ustalonej do rokowań, czyli  kwoty 380.000,-zł + podatek VAT w wysokości 23%.  Oferty z proponowanymi cenami niższymi nie będą rozpatrywane)

      Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie

      dłuższy niż 10 lat. Rozłożona na raty niespłacona część ceny nieruchomości podlega  

      oprocentowaniu rocznemu przy zastosowaniu umownej stawki oprocentowania zgodnie z zał. nr 1

     do uchwały nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 .02.2000r. z póź.zm.

     W przypadku rozłożenia zapłaty na raty wysokość pierwszej raty wynosi minimum 10% ustalonej

ceny sprzedaży. Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki. Cena nieruchomości lub pierwsza rata podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

proponowany sposób realizacji warunków dodatkowych rokowań (w postępowaniu niniejszym nie ustalono dodatkowych warunków rokowań, wobec czego nie wymaga się propozycji ich realizacji).
do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki jak również: 

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego z notarialnym poświadczeniem podpisu lub złożenie przez osobę przystępującą do rokowań oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012r. poz. 788 z późn. zm.)

 podpis uczestnika.

W dniu otwarcia rokowań jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać:

a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamość,

b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne skrócony odpis z Krajowego Rejestru  Sądowego,  w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   

c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania).

   Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  rokowań.

Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Koszty aktu notarialnego oraz opłaty sądowej ponosi nabywca nieruchomości.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub telefonicznie nr 74/8117-653, e-mail: geodezja@bystrzycaklodzka.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Zacisze.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:29.08.2018 08:54
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.08.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:29.08.2018 08:54