Ewa Michalska 29.08.2018 08:43 wersja do wydruku

         GGG.18.R.2018.EM                                                 Bystrzyca Kłodzka, dnia 29.08.2018 r.

 

BURMISTRZ  BYSTRZYCY  KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz. 1490.)

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z  póź. zm.)

 

Ogłasza rokowania  na sprzedaż lokalu mieszkalnego  nr 4 położonego w Wilkanowie 134

 

Przedmiot rokowań :

lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze, składający się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, garderoby, schowka i pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. 100,30m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu - działki nr 307/1 (AM 2)  o pow. 1365m2, wynoszącym 31,18 % .

Księga wieczysta - SW1K/00094725/2 nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z póź. zm.).

Przeznaczenie w planie miejscowym: brak, aktualny sposób użytkowania – teren zabudowy mieszkaniowej.

TERMINY przeprowadzanych przetargów: 17.01.2018 r. i 11.04.2018 r. (zakończone wynikiem negatywnym)

Zainteresowanych zapraszamy do składania pisemnych ofert w Urzędzie Miasta i Gminy w Bystrzycy Kł. ul. Sienkiewicza 6, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) w terminie do dnia   05 października 2018 r. do godz. 15,oo .

         Koperta powinna być opisana w  następujący sposób:

”Rokowania GGG w  dniu 09 października 2018 r. lokal mieszkalny nr 4 Wilkanów 134”.

Zgłoszenia udziału w rokowaniach  składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej do  dnia 05 października 2018 r.

 

4. Rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości zostaną przeprowadzone w dniu 09 października 2018 r. o godz. 14,00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej - pokój nr 8.

 

5. Cena do rokowań  wynosi  130.000, - zł (słownie: sto trzydzieści  tysięcy   złotych)

6. Wysokość zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy- 13.000,-zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych)

 

Zaliczkę należy wpłacić na konto Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090– Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Bystrzyca Kłodzka z adnotacją „lokal mieszkalny nr 4 Wilkanów 134”  do dnia 05 października 2018 r. przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 05 października 2018 r. )

Zaliczka wpłacona przez uczestnika, który rokowania wygrał, zaliczona zostanie na poczet ceny nabycia.

Pozostałym uczestnikom rokowań, zaliczka zostanie zwrócona niezwłocznie po zamknięciu rokowań, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ich zamknięcia rokowań.

W przypadku uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od zawarcia umowy notarialnej to wpłacona przez niego zaliczka ulega przepadkowi.

 Zgłoszenie powinno zawierać:

 imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 datę sporządzenia zgłoszenia;
 oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań, przedmiotem rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 proponowaną cenę i sposób jej zapłaty(proponowana cena nie może być niższa od ceny ustalonej do rokowań, czyli  kwoty 130.000,-zł. Oferty z proponowanymi cenami niższymi nie będą rozpatrywane)

   Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze rokowań może zostać rozłożona na raty, na czas nie

    dłuższy niż 10 lat. Rozłożona na raty niespłacona część ceny nieruchomości podlega oprocentowaniu  rocznemu przy zastosowaniu umownej stawki oprocentowania zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 7 lutego 2000r. z póz. zm.

     W przypadku rozłożenia zapłaty na raty wysokość pierwszej raty wynosi minimum 10% ustalonej ceny sprzedaży.  Wierzytelność Gminy w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności poprzez ustanowienie hipoteki. Cena nieruchomości lub pierwsza rata podlega zapłacie najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

proponowany sposób realizacji warunków dodatkowych rokowań (w postępowaniu niniejszym nie ustalono dodatkowych warunków rokowań, wobec czego nie wymaga się propozycji ich realizacji).
do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki jak również: 

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną,

- w przypadku uczestnictwa jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego z notarialnym poświadczeniem podpisu lub złożenie przez osobę przystępującą do rokowań oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z późn. zm.).

 podpis uczestnika.

 

W dniu otwarcia rokowań jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać:

a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamość,

b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne skrócony odpis z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   

c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania).

   Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG) wygenerowane nie wcześniej niż 1 m-c przed dniem  rokowań.

Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej przysługuje prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Koszty aktu notarialnego oraz opłaty sądowej ponosi nabywca lokalu .

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub telefonicznie nr 74/8117-653, e-mail : geodezja@bystrzycaklodzka.pl

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Wilkanowie 134
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:29.08.2018 08:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:29.08.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:29.08.2018 08:43