Bystrzyca Kłodzka 07.08.2018r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U z 2018r. Nr . 121 z póź. zm./

 

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr 50/2018 z dnia 07 sierpnia 2018r.w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem   

     mieszkalnym  jednorodzinnym położonym w Idzikowie Nr 23 wraz z przynależną działką gruntu w drodze    

     bezprzetargowej  na rzecz najemcy .

 

 

2. Zapłata za nabywaną  nieruchomość zabudowaną nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000   Rady Miejskiej

    w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017r. poz.2185 z póź.

     zmianami).

         

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  i stronach

   internetowych tutejszego urzędu.

 

 

 4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  07.08.2018r. 

 

 

5.Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. urzędu   pok. 18 lub    

   telefonicznie nr 74/ 8117655. 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z    nr  50/2018

   

w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Idzikowie

Nr 23 w granicach działki nr 219/1  w drodze bezprzetargowej  na rzecz najemcy.

 

 

1. Położenie nieruchomości – Idzików Nr 23

                            działka nr 219/1 (AM 2)  o pow. 0,1000 ha

                            Księga wieczysta –KW SW1K/00046168/8 -  nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia

                             nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży – nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w Idzikowie

    Nr 23 w granicach działki nr 219/1 na rzecz najemcy 

 

3. Wartość nieruchomości  wynosi  -     78.400,- zł ( słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta złotych )

                

4. Przeznaczenie w planie miejscowym : brak planu, zgodną ze studium uwarunkowań i kierunków 

    zagospodarowania przestrzennego gminy  Bystrzyca Kłodzka uchwalonym w dniu 28.02.2013r. uchwałą XLI/412/13

    Rady Miejskiej w Bystrzycy  - przeznaczenie podstawowe : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zagrodowa

    i rolnicza w tym także inwestycje związane z agroturystyka – z wykluczenie  dużych obiektów hodowlanych –

    symbol studium ID-MRU1.

   Aktualnie nieruchomość użytkowana jest przez najemcę .

 

5. Sprzedaż budynku  następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy .

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1

     i pkt. 2 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018r. poz.121  z póź.zm.)

     składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

     *  art.34 ust.1 pkt.1 – „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

     odrębnych przepisów, jeżeli złożony wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie”

*  art.34 ust.1 pkt.2- „ jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności

tej nieruchomości przed  dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą , jeżeli złożony wniosek o nabycie   

przed upływem terminu określonego w wykazie”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenie zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 18 września  2018 r. 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 07 sierpnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu

i urzędowej stronie internetowej  przez okres 21 dni tj. do  dnia 28 sierpnia 2018r.

 

 

 

 

 

 

MS/MS

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 50/2018 w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy położony w Idzikowie nr 23 .
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:07.08.2018 10:29
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:07.08.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:07.08.2018 10:29