Ewa Michalska 01.08.2018 08:55 wersja do wydruku

Przetarg   GGG.  16. 2018.EM                                      Bystrzyca  Kłodzka, dnia 01.08.2018 r.

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców budynku przy ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu  na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego Nr 4  położonego w budynku przy ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu gmina Bystrzyca Kłodzka, o pow. użytkowej 32,73m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni 10,22m2 oraz udziałem wynoszącym 987/10000 części w nieruchomości wspólnej i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 49/3 (AM -7)  o powierzchni 169m2, położonej w obrębie 0011 Międzygórze, ujawnionej w księdze wieczystej nr SW1K/00044509/7, której działy III i IV nie zawierają wpisów obciążających zbywany udział w nieruchomości gruntowej.

 

Lokal mieszkalny nr 4 usytuowany jest  na I piętrze ( II kondygnacji), w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (9 lokali mieszkalnych), wolnostojącym, całkowicie podpiwniczonym , dwukondygnacyjnym z poddaszem częściowo użytkowym., wybudowanym ok. 1900r.  W skład lokalu wchodzą: kuchnia , pokój o łącznej pow. 32,73m2.Do lokalu przynależy strych nr 203 o pow.10,22m2. Łączna powierzchnia lokalu 42,95m2. Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, ogrzewanie indywidualne piecowe. Pomieszczenie WC w częściach wspólnych budynku znajduje się na korytarzu.

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje    na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.     poz. 716).

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Międzygórza obszar „c” zatwierdzonym Uchwała Nr X/122/11 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 maja 2011r.  nieruchomość gruntowa, na której posadowiony jest w/w budynek mieszkalny, zawiera się w obszarze oznaczonym na rysunku planu symbolem cMT20, dla które ustala się przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowo-pensjonatową z zielenią towarzyszącą.

Zbycie nieruchomości - przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców budynku przy ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu.

Uzasadnienie wyboru formy przetargu –  ograniczenie w przetargu umożliwi mieszkańcom budynku przy ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu  zakup lokalu na poprawę warunków mieszkaniowych.

 

Cena wywoławcza 24.500, -zł , tj. 5.707,37 euro.  

Wysokość wadium – 2.450,- zł  

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (250,-zł).

Cena lokalu w euro ustalona została na podstawie średniego kursu NBP ogłoszonego na dzień 26 lipca 2018 r. (1EUR=4,2927).

1.Przetarg odbędzie się w dniu 12 września 2018 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu  Miasta

i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12.

2. Oferty uczestnictwa w przetargu należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy  ul. Henryka Sienkiewicza 6, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) w zamkniętych  kopertach z napisem „ Przetarg GGG.16.2018.EM –Międzygórze ul. Śnieżna 6/4”  w terminie do dnia 07 września 2018 r. do godz. 15,00.

3. Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko oraz adres oferenta ,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu,

5) kserokopię dowodu osobistego – strona z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem w budynku przy ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu (w przypadku braku potwierdzenia zameldowania w dowodzie osobistym należy dostarczyć zaświadczenie z Biura Meldunkowego o meldunku)

6) kserokopię dowodu wpłaty wadium.

4. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na rachunek Urzędu  Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, w terminie do dnia 07 września 2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta i Gminy (ostateczny termin wpływu   07 września 2018 r.) 

5. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut.   Urzędu Miasta i Gminy w dniu  10 września 2018 r. o godz. 14,30, jak również zostanie zamieszczona na stronie http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/.

6. Warunkiem udziału w  przetargu jest:

1) zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

2) przedstawienie komisji przetargowej oryginału  dowodu wpłacenia wadium,

3) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

4) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu,

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Zarząd domem mieszkalnym położonym w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 6 sprawuje Zakład Usług Komunalnych  w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Strażacka 13.

Na nabywcy  ciąży  obowiązek  zawarcia  stosownej  umowy  z  Zarządcą  oraz  obowiązek   ponoszenia opłat z tytułu kosztów eksploatacji, remontów bieżących i  kapitalnych budynku w  wysokości ustalonej przez Zarządcę zgodnie z obowiązującymi  przepisami  prawa.

 Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. z2018 r., poz. 716), do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.

Nabywca przejmuje lokal w stanie istniejącym. Wydanie lokalu nastąpi po zawarciu aktu notarialnego, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego spisanego pomiędzy  Zakładem Usług Komunalnych  w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z o.o. w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Strażacka 13a nabywca lokalu.

Gmina Bystrzyca Kłodzka nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu stanowiącego przedmiot niniejszego protokołu i nie udostępnia tego świadectwa nabywcy.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie trzech dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Oględzin lokalu można dokonywać  po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych      Spółka z o.o. ul. Strażacka 13 Bystrzyca Kłodzka, tel.74/8117061,

Dodatkowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 17 tel. 74/8117653 e-mail : geodezja@bystrzycaklodzka.pl. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) informuję, że:

 Administratorem danych osobowych uczestnika przetargu  jest Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej , ul. Henryka Sienkiewicza 6, 57-500 Bystrzyca Kłodzka, adres e-mail burmistrz@bystrzycaklodzka.pl, tel.74/8117605.
Wyznaczony został Inspektor Ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych poprzez : adres e-mail so@bystrzycaklodzka.pl lub telefonicznie 74/8117658 oraz pisemnie na adres siedziby, wskazany powyżej.
Przetwarzanie  danych osobowych uczestnika przetargu będzie się odbywać na podstawie art.6 ust.1 lit. ) RODO oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.), a także Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490) , w celu realizacji czynności związanych ze sprzedaż lokalu w drodze przetargu ustnego ograniczonego.
Dane osobowe uczestnika przetargu będą przechowywane przez okres zgodny z ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 217 ze zm.), wg kategorii archiwalnej A.
Do danych osobowych uczestnika przetargu będą mieć dostęp: pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej i Zakładu Usług Komunalnych, Kancelaria Notarialna, firmy informatyczne serwisujące system informacyjny.
Dane osobowe uczestnika przetargu mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Uczestnik przetargu posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
Uczestnikowi przetargu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli zdaniem uczestnika przetargu, przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Podanie przez uczestnika przetargu danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania danych osobowych będzie skutkowało brakiem realizacji wskazanego w pkt 3 celu.
Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, m.in. dane osobowe uczestnika przetargu nie będą profilowane.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 01.08.2018

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców budynku przy ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku przy ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu gmina Bystrzyca Kłodzka,
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:01.08.2018 08:55
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:01.08.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:01.08.2018 08:55