Przetarg Nr 13.2018                                                                               Bystrzyca Kłodzka, dnia 24.07.2018r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

działając na podstawie :rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na  zbycie nieruchomości,(Dz.U. z 2014r.  poz.1409 tj.) oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.121 z póź.. zm.)

 

Ogłasza I-szy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej  położonej na terenie wsi Idzików w granicach części działki nr 180/1 o pow. 1,20ha,  stanowiącej własność Gminy  Bystrzyca Kłodzka .

 

Przedmiot przetargu

 

 

1. Położenie nieruchomości       Idzików  

2. Numer działki                         część  180/1

3. Powierzchnia                         1,20 ha ( RV-1,20  ) 

4. Właściciel                               Gmina Bystrzyca Kłodzka

5. Zagospodarowanie                 na cele rolne

6. Zbycie nieruchomości             przetarg ustny nieograniczony                                                                                      

7. Przedmiot dzierżawy               nieruchomość niezabudowana 

8. Cena wywoławcza rocznej

   stawki czynszu za dzierżawę

   gruntu  :                                       250,00 zł.

   wysokość wadium       -                50,00  zł.

   wysokość postąpienia  -               25,00  zł.

 

 

 

Dzierżawa gruntu następuje wg. stanu ewidencji gruntów bez możliwości wznowienia granic działki, okazanie punktów granicznych wydzierżawionej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Wydzierżawiającego

 

WARUNKI PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2018r. od godz.9,15  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul.Sienkiewicza Nr 6 - sala 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium w wysokości  50,00 zł.  (słownie: pięćdziesiąt zł.)

z adnotacją przetarg Nr GGG. 13. 2018 wpłaty należy dokonać do dnia 14 września 2018r na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej

Nr  07958800049700029920000090 lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu . 

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną oraz osobę prawną

 

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy .

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Uczestnikowi ,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po terminie przetargu .

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3-ch lat  .

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując

o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych  nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji

i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 18 lub telefonicznie 74/8117-655  http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach .

 

MS/MS

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny nieograniczony w sprawie dzierżawy nieruchomości niezabudowanej położonej w Idzikowie w granicach części działki nr 180/1 o pow. 1,20ha.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:24.07.2018 13:53
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.07.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:24.07.2018 13:53