Przetarg Nr 12. 2018                                                                           Bystrzyca Kłodzka, dnia 24.07.2018r.

 

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

 

działając na podstawie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. z 2014r. poz.1409 tj./ oraz ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U.z 2018r. poz.121 z póź.zm./

 

Ogłasza I-szy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Wójtowice-Huta w sprawie dzierżawy  działki 68/2 o pow. 0,3371 ha położonej na terenie wsi Wójtowice-Huta.

 

Przedmiot przetargu

 

 1.  Położenie nieruchomości        Wójtowice-Huta

 2.  Numer działki                           68/2    

 3.  Powierzchnia                           0,3371ha (PsIV-0,3371 )

 4.  Właściciel                                Gmina Bystrzyca Kłodzka

 5.  Zagospodarowanie                  na cele rolne

 6.  Zbycie nieruchomości              przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Wójtowice-Huta

 7.  Przedmiot dzierżawy                nieruchomość niezabudowana

 8.  Cena wywoławcza rocznej

      stawki czynszu za dzierżawę

      gruntu  :                                          80,00   zł.

      wysokość wadium       -                  15,00   zł.

      wysokość postąpienia  -                 10,00  zł.

 

Dzierżawa gruntu następuje wg. stanu ewidencji gruntów bez możliwości wznowienia granic działki, okazanie punktów granicznych wydzierżawionej działki może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt Wydzierżawiającego

 

Wydzierżawienie  nieruchomości – przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Wójtowice-Huta

Uzasadnieniem wyboru formy przetargu ustnego ograniczonego jest zainteresowanie wydzierżawienia gruntów wśród mieszkańców wsi Wójtowie-Huta.

 

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zapraszamy do złożenia pisemnego potwierdzenia spełniającego warunek przetargu tj. :

  - kserokopię dowodu osobistego – strona z danymi osobowymi i z potwierdzonym zameldowaniem na terenie wsi

    Wójtowice-Huta, gmina Bystrzyca Kłodzka ( w przypadku braku potwierdzenia zameldowania w dowodzie

    osobistym należy dostarczyć  zaświadczenie z Biura Meldunkowego o stałym meldunku na terenie wsi Wójtowice-

    Huta  ),

 -  oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu  wraz  z podaniem numeru konta na które

    wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia  konieczności jego zwrotu (wzór oświadczenia w Wydziale

    Geodezji i Gospodarki Gruntami ,   pok.18)   

 -  dowód wpłaty wadium

Dokumenty należy złożyć w kopercie w terminie do dnia  14 września 2018r. do godz.15,00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pok. 1 z dopiskiem na kopercie „Przetarg GGG. Nr 12. 2018 ”

 

Komisja przetargowa w dniu 17 września 2018r. o godz.14,00 sprawdzi czy złożone potwierdzenia spełniają warunki przetargu i poinformuje poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń listy osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu.

WARUNKI PRZETARGU:

 

Przetarg odbędzie się w dniu 19 września 2018r. od godz. 9,00  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul.Sienkiewicza Nr 6 - sala 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest :

 - zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

-  wpłacenie wadium w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy  Kłodzkiej lub na konto Urzędu Miasta i Gminy

   Bystrzyca Kłodzka Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział w Bystrzycy Kłodzkiej Nr  

   07958800049700029920000090 w  wysokości 15,00 zł. z adnotacją przetarg Nr GGG. 12.2018 wpłaty należy

   dokonać do dnia 14 września 2018r.

 

- 2 -

 

 

-  pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń

   wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności

   jego zwrotu

 - przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę fizyczną oraz osobę prawną

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika ,który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy .

Wadium wpłacone przez uczestnika ,który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego.

Uczestnikowi ,który nie wygra przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu dwóch dni po terminie przetargu .

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres 3-ch lat .

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny informując

o tym niezwłocznie  w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

Szczegółowych informacji dot. przedmiotowych  nieruchomości można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami tut. Urzędu, pokój 18 lub telefonicznie 074/8117-655  http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl  w zakładce nieruchomości komunalne / ogłoszenia o przetargach .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Wójtowice-Huta w sprawie dzierżawy działki nr 68/2 położonej w Wójtowicach -Huta
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:24.07.2018 13:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:24.07.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:27.07.2018 13:52