Ewa Michalska 17.07.2018 12:20 wersja do wydruku

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 17.07.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 46/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8   w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kupieckiej 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w  drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000 r. (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r. poz. 2185 z póź. zmianami).

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy  ogłoszeń  i stronach internetowych tutejszego urzędu.

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 17.07.2018 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 


 

W Y K A Z  nr 46/2018 

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kupieckiej 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Kupiecka 4 

                                              działka nr 663 (AM 6) o pow. 299m2 – udział 19,35% - 57,86m2

Księga wieczysta – SW1K/00051717/0 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 8 położony w budynku mieszkalnym, składający się z:  kuchni, 4-ch pokoi,  łazienki, przedpokoju (74,50m2), pomieszczenia gospodarczego nr 308 (10,50m2) na II piętrze, komórki nr 109 (9,10m2) na parterze. Łączna  powierzchnia 94,10m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu  wynoszącym 5,34%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.             poz. 716).

 

3. Cena  nieruchomości  wynosi              –     135.700,- zł       w tym:

                 - wartość lokalu mieszkalnego   -     132.000,- zł

                -  wartość udziału gruntu stanowiącego podstawę do wyliczenia opłat z tytułu                

                   użytkowania    wieczystego  -            3.700,-zł

4. Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 15 % wartości  udziału gruntu wynosi 555,-zł + podatek VAT 23% i płatna jest przed podpisaniem aktu    notarialnego. 

5. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 1% wartości udziału gruntu tj. 37,-zł + podatek VAT w wysokości 23% (8,51zł). Opłaty roczne wnosi się przez cały okres  użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku 2019.

        Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. (art. 77 ustawy o gospodarce gruntami)

6. Przeznaczenie w planie miejscowym : zabudowa usługowa i mieszkaniowa wielorodzinna-

                                                                           symbol z planu C 22 U/MW

7. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”                                                

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia               28 sierpnia 2018 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń              w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 07 sierpnia 2018r.

 

 

EM/EM

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 46/2018 z dnia 17 lipca 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Kupieckiej 4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:17.07.2018 12:20
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.07.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:17.07.2018 12:20