Ewa Michalska 17.07.2018 12:16 wersja do wydruku

 

Bystrzyca Kłodzka, dnia 17.07.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 44/2018 z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 41 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady

    Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

 3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy

     ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  17.07.2018 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

 

 

 


 


W Y K A Z  nr 44/2018

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym  położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 41 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości Bystrzyca Kłodzka ul. Stefana Okrzei 41    

                         działka nr  549 (AM 6) o pow.500 m2–udział 30,59% - 152,95m2.

    Księga wieczysta – SW1K/00047705/2 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia     nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 3  położony w budynku mieszkalnym składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, garderoby  na I piętrze, 2 pokoi,  korytarza na poddaszu (88,05m2), pomieszczenia gospodarczego nr 14 (1,00m2) na parterze, strychu nr 306 (7,60m2).

Łączna powierzchnia 96,65m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie     współwłasności gruntu wynoszącym 30,590%.

 

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ).

 

3. Cena nieruchomości wynosi- 171.500,-zł (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset                               złotych)   

                

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa                         i mieszkaniowa wielorodzinna - symbol z planu B27 U/MW

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w     wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa   własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek    o  nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

 28 sierpnia  2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 17 lipca 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 07 sierpnia 2018r.

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 44/2018 z dnia 17 lipca 2018r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Stefana Okrzei 41 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:17.07.2018 12:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:17.07.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:17.07.2018 12:16