Bystrzyca Kłodzka 26.06.2018

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  Nr 41.2018

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2018r.poz.121  póź. zmianami/

 

 

 

O G Ł A S Z A M

 

 

 

1. Wykaz Nr 41.2018 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej     

    nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej, obręb Centrum, oznaczonej w ewidencji gruntów

    i budynków jako działka nr 286/9 o pow. 146m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  

    przyległej,  wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

 

2. Wykaz Nr 41.2018 stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy  

     ogłoszeń tut. Urzędu tj. od dnia 26.06.2018 r. do dnia 17.07.2018r. 

 

3. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji Gospodarki Gruntami tut. Urzędu w pok. 18,  

    20 lub telefonicznie pod numerem 074/8117-655, 652

 

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Y K A Z   Nr   41.2018

 

 

 

 

w sprawie  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 286/9 na poprawę warunków  zagospodarowania nieruchomości przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.

 

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:        Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum  

2. NUMER DZIAŁKI   :            286/9    

3. POWIERZCHNIA:               146 m2  

4. WŁAŚCICIEL:                     Gmina Bystrzyca Kłodzka

5. KSIĘGA WIECZYSTA:        KW nr SW1K/00072022/4 

6. ZBYCIE :                             sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicielka nieruchomości

                                                przyległej, wykorzystywanej na cele mieszkaniowe    

7. ZAGOSPODAROWANIE:   zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego-działka znajduje

                                                się na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej –symbol z planu A11MN

8. WARTOŚĆ  NIERUCHOMOŚCI:   9.900,00 zł. + 23% podatek VAT

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34   

     ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 *ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz.U. z 2018r.  

     poz.121  z póź.zm.) składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

     *  art.34 ust.1 pkt.1 – „przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub

     odrębnych przepisów, jeżeli złożony wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie”

*  art.34 ust.1 pkt.2- „ jest poprzednim właścicielem  zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności

tej nieruchomości przed  dniem 05.12.1990r. albo jego spadkobiercą , jeżeli złożony wniosek o nabycie   

przed upływem terminu określonego w wykazie”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenie zgodnie z art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 07 sierpnia 2018 r. 

 

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 26.06.2018 r. i podlega ogłoszeniu  na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu

i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 17.07.2018 r.

 

 

 

 

 

MS/MS

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 41.2018 w sprawie zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 286/9 o pow.146 m2
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Marzena Sakowska
Data publikacji:26.06.2018 10:47
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:26.06.2018
Informację aktualizował:Marzena Sakowska
Data aktualizacji:26.06.2018 10:47