Przetarg  GGG.  11 .2018.EM                                                      Bystrzyca  Kłodzka, dnia  03.07.2018r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

     ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 135/3.                                        

 

1. Dane dotyczące nieruchomości

     Działka niezabudowana  nr 135/3 (AM 3) o pow. 1200m2  położona jest w pośredniej strefie zabudowy miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych, istniejącej obok zabudowy garażowej i przemysłowej oraz w dalszej odległości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej , z nieznacznie ograniczonym dostępem do obiektów handlowo-usługowych. Dostęp komunikacyjny dobry, bezpośrednio z drogi prowadzącej w stronę nowopowstałego osiedla domków jednorodzinnych. Teren działki płaski, porośnięty trawą, chwastami, krzewami, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, którego dłuższym bokiem przylega do drogi dojazdowej.    Księga wieczysta - SW1K/00095973/2 (obejmująca mienie gminne) - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

      Przeznaczenie w planie miejscowym : zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dla północno-zachodniej części obszaru miasta Bystrzyca Kłodzka i części obszaru wsi Stara Bystrzyca, zatwierdzonym  Uchwałą nr XXIII/207/2016 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22.04.2016 r. nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem A31MW/U- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej.

2. Zbycie nieruchomości:. Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego   ograniczonego do podmiotów wykonujących usługi weterynaryjne na terenie Miasta i Gminy  Bystrzyca Kłodzka.

   Uzasadnienie: dążenie do zapewnienia mieszkańcom Gminy Bystrzyca Kłodzka dostępu do usług weterynaryjnych  o odpowiednim standardzie.

3. Zastrzega się na okres 5-ciu lat prawo odkupu w przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazane cele bądź zaniechania budowy obiektu służącego w/w celom, a także w przypadku zmiany  sposobu  zagospodarowania  gruntu  na  inne  cele.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 61.000,-zł netto (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy  złotych ).

Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie kwota podatku od towaru i usług, wg stawki obowiązującej na dzień zawarcia umowy sprzedaży. Na dzień ogłoszenia przetargu sprzedaż objęta jest 23% stawka podatku.

Wadium – 6.100,-zł (słownie: sześć tysięcy sto złotych z adnotacją „Przetarg nr GGG.11.2018.EM – działka nr 135/3  Bystrzyca Kłodzka” należy wnieść na konto Urzędu Miasta  i Gminy Bystrzyca Kłodzka nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 – Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka. Wpłatę wadium należy dokonać do dnia 03 sierpnia 2018r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 03 sierpnia 2018 r.)  

    Postąpienie-o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może      wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (610,-zł)

5. Przetarg odbędzie się w dniu 08 sierpnia 2018 r. o godz. 10,00 w siedzibie Urzędu Miasta             i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12.

6. Oferty uczestnictwa w przetargu należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej przy  ul. Henryka Sienkiewicza 6, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) w zamkniętych  kopertach z napisem „ Przetarg nr GGG.11.2018.EM – działka nr 135/3  Bystrzyca Kłodzka” w terminie do dnia 03 sierpnia 2018 r. do godziny 15,oo.

7. Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu,

5) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu,

6) przedłożenie dokumentu, z którego wynikać będzie prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług weterynaryjnych na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka przez oferenta,

7) przedłożenie pisemnego oświadczenia, że oferentowi znany jest stan techniczny nieruchomości.

 8) kserokopię dowodu wpłaty wadium.

 

8. Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń tut.   Urzędu Miasta i Gminy w dniu  06 sierpnia 2018 r. o godz. 14,30, jak również zostanie zamieszczona na stronie http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/.

9. Warunkiem udziału w  przetargu jest:

1) zakwalifikowanie przez komisję przetargową do uczestnictwa w przetargu

2) przedstawienie komisji przetargowej oryginału  dowodu wpłacenia wadium,

3) osobiste stawiennictwo w dniu przetargu z dowodem tożsamości lub reprezentowanie przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z notarialnym poświadczeniem podpisu,

4) w przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu,

5) w przypadku przedsiębiorców, przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz dokumentów upoważniających do działania w ich imieniu.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej, przed jej podpisaniem. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy
w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie trzech dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej pokój 17 tel. 74/8117653. 

Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami tel.74/8117653, e-mail : geodezja@bystrzycaklodzka.pl

 

 

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pierwszy przetarg ustny ograniczony w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej w granicach działki nr 135/3.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:03.07.2018 10:27
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:03.07.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:03.07.2018 10:27