Bystrzyca Kłodzka, dnia 11.06.2018 r.

RGŻ.6220.2.6.2018

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ),

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3235D relacji Bystrzyca Kłodzka- Długopole Zdrój – Roztoki, na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Długopole Zdrój.

W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dowodowymi, w tym postanowieniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (pokój nr 2) Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (074)8117648) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Bystrzyca Kłodzka, Długopole Dolne, Długopole Zdrój.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia 13.06.2018 r.

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3235D relacji Bystrzyca Kłodzka- Długopole Zdrój – Roztoki, na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Długopole Zdrój.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Informację opublikował:Monika Romanowska
Data publikacji:13.06.2018 09:43
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:Brak
Informację aktualizował:Monika Romanowska
Data aktualizacji:13.06.2018 09:43