Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3235D relacji Bystrzyca Kłodzka- Długopole Zdrój – Roztoki, na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Długopole Zdrój.

Bystrzyca Kłodzka, dnia 11.06.2018 r.

RGŻ.6220.2.6.2018

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ),

 

zawiadamiam strony postępowania,

 

 

o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3235D relacji Bystrzyca Kłodzka- Długopole Zdrój – Roztoki, na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Długopole Zdrój.

W związku z powyższym, informuję, że z materiałami dowodowymi, w tym postanowieniem Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej, opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, PGW WP Dyrektora Zarządu Zlewni w Nysie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku oraz wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie można składać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa (pokój nr 2) Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sienkiewicza 6, w godzinach: 8.00 – 15.00, tel. (074)8117648) w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

 

Niniejsze zawiadomienie - obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka (http://bip.ug-bystrzycaklodzka.dolnyslask.pl/) oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka, ul. Sienkiewicza 6, 57 – 500 Bystrzyca Kłodzka oraz tablicach ogłoszeń w miejscowościach: Bystrzyca Kłodzka, Długopole Dolne, Długopole Zdrój.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej

Renata Surma

 

Podano do publicznej wiadomości od dnia 13.06.2018 r.

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentacją przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie drogi powiatowej nr 3235D relacji Bystrzyca Kłodzka- Długopole Zdrój – Roztoki, na odcinku Bystrzyca Kłodzka – Długopole Zdrój.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Monika Romanowska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2018 09:43

Rejestr zmian dokumentu

pokaż