Zarządzenia - czerwiec 2018 r.

Zarządzenie nr 0050.154.2018 z dnia 04.06.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 


Zarządzenie nr 0050.155.2018 z dnia 04.06.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań publicznych zlecanych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka  organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 


Zarządzenie nr 0050.156.2018 z dnia 04.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących  w Bystrzycy Kłodzkiej, ul. Sempołowskiej 13


Zarządzenie nr 0050.157.2018 z dnia 06.06.2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.183.2014 z dnia 2 czerwca 2014 r.


 Zarządzenie nr 0050.158.2018 z dnia 06.06.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego GKM.271.3.2018


Zarządzenie nr 0050.159.2018 z dnia 08.06.2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.160.2018 z dnia 11.06.2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej  w obrębie Białej Wody, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 58/95


Zarządzenie nr 0050.161.2018 z dnia 11.06.2018 r. w sprawie zmiany udziałów w gruntach położonych w obrębie Nowego Waliszowa, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działek nr 1027/2 i 1027/3


Zarządzenie nr 0050.162.2018 z dnia 11.06.2018 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości, położonej w obrębie Gorzanowa, gmina Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 289/4


Zarządzenie nr 0050.163.2018 z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/79 o pow. 18,00 m2 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.164.2018 z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 387/95 o pow. 18 m2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka, położonej przy ul. M. Konopnickiej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.165.2018 z dnia 19.06.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko referenta w Wydziale Finansowo-Budżetowym


Zarządzenie nr 0050.166.2018 z dnia 19.06.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum


Zarządzenie nr 0050.167.2018 z dnia 19.06.2018 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Gorzanów


Zarządzenie nr 0050.168.2018 z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działki nr 168, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.169.2018 z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości zabudowanej położonej na terenie wsi Gorzanów w granicach części działki nr 337/2, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.170.2018 z dnia 19.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Idzików w granicach działki nr 15, 482/1, 482/2, stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.171.2018 z dnia 22.06.2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej wybierającej dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.172.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie powołania komisji odbiorowej – odbiór częściowy zadania inwestycyjnego pn.: „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i remont ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej”


Zarządzenie nr 0050.173.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia części działki nr 329/2 o pow. 1 m2, położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Strażackiej z przeznaczeniem na stoisko handlowe


Zarządzenie nr 0050.174.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Stara Bystrzyca w granicach części działki nr 98/5, stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.175.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr 196 i części 204 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.176.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach działek nr 85/1 i 87 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.177.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum w granicach części działki nr 914 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.178.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Nowa Łomnica w granicach części działki nr 122 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.179.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Stary Waliszów w granicach części działki nr 134/1 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.180.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Zamenhofa 26 w granicach części działki nr 1298/4 o pow. 12 m2 z przeznaczeniem na komórkę do składowania opału


Zarządzenie nr 0050.181.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej części działki nr 162/2 o pow. 5 m2 położonej na terenie Międzygórza przy ul. Wojska Polskiego


Zarządzenie nr 0050.182.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej działki nr 583 o pow. 18 m2 położonej na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum przy ul. Międzyleśnej


Zarządzenie nr 0050.183.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie wsi Wilkanów w granicach części działki nr 187/3 stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.184.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 301/1, 302, 307, 314 w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie nr 0050.185.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych na terenie wsi Nowa Bystrzyca w granicach części działek nr 301/1, 296/1 w drodze I-go przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców wsi Nowa Bystrzyca lub osób posiadających nieruchomości gruntowe własne położone na terenie wsi Nowa Bystrzyca


Zarządzenie nr 0050.186.2018 z dnia 25.06.2018 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonej na terenie wsi Lasówka w granicach części działki nr 90/3 w drodze I-go przetargu ustnego nieograniczonego


Zarządzenie nr 0050.187.2018 z dnia 26.06.2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej


Zarządzenie nr 0050.188.2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokali użytkowych nr 302 i 303 stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonych przy ul. Kościuszki nr 5 w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0050.189.2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 7 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego przy ul. Młyńskiej 2 w Gorzanowie


Zarządzenie nr 0050.190.2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie najmu w drodze bezprzetargowej lokalu użytkowego nr 301 stanowiącego własność Gminy Bystrzyca Kłodzka położonego  przy ul. Kościuszki nr 5 w Długopolu Zdroju


Zarządzenie nr 0050.191.2018 z dnia 27.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji zasad ewidencji, poboru i egzekucji podatków i opłat lokalnych w Gminie Bystrzyca Kłodzka


Zarządzenie nr 0050.192.2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018


Zarządzenie nr 0050.193.2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Przedszkolu nr 2 w Bystrzycy Kłodzkiej i powołania komisji inwentaryzacyjnej


Zarządzenie nr 0050.194.2018 z dnia 29.06.2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie maksymalnego wynagrodzenia dyrektorów, kierowników oraz zastępców dyrektorów i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Bystrzyca Kłodzka


 

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zarządzenia - czerwiec 2018 r.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Małgorzata Brodzka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:04.06.2018 14:46

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
24.08.2018 08:27 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.194.2018 z dnia
29.06.2018 r. "

(Małgorzata Brodzka)
24.08.2018 08:27 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.194.2018 z dnia
29.06.2018 r.

(Małgorzata Brodzka)
10.07.2018 19:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.192.2018 z dnia
29.06.2018 r.cd."

(Tadeusz Zieliński)
10.07.2018 19:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.192.2018 z dnia
29.06.2018 r.cd."

(Tadeusz Zieliński)
10.07.2018 19:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.192.2018 z dnia
29.06.2018 r.cd."

(Tadeusz Zieliński)
10.07.2018 19:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.192.2018 z dnia
29.06.2018 r.cd."

(Tadeusz Zieliński)
10.07.2018 19:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.192.2018 z dnia
29.06.2018 r.cd."

(Tadeusz Zieliński)
10.07.2018 19:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.192.2018 z dnia
29.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
10.07.2018 09:54 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.191.2018 z dnia
27.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
10.07.2018 08:55 Edycja dokumentu (Tadeusz Zieliński)
05.07.2018 15:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.164.2018 z dnia
19.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
05.07.2018 15:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.162.2018 z dnia
11.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
05.07.2018 15:12 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.161.2018 z dnia
11.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
05.07.2018 15:10 Edycja dokumentu (Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.194.2018 z dnia
29.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.193.2018 z dnia
29.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.190.2018 z dnia
27.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.189.2018 z dnia
27.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.188.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.187.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.186.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.185.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.184.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.183.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.182.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.181.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.180.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.179.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.178.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.177.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.176.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.175.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.174.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.173.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.172.2018 z dnia
25.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.171.2018 z dnia
22.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.170.2018 z dnia
19.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.169.2018 z dnia
19.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.168.2018 z dnia
19.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.167.2018 z dnia
19.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.166.2018 z dnia
19.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.165.2018 z dnia
19.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:35 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.163.2018 z dnia
19.06.2018 r."

(Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:27 Edycja dokumentu (Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:20 Edycja dokumentu (Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:14 Edycja dokumentu (Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:09 Edycja dokumentu (Tadeusz Zieliński)
03.07.2018 18:04 Edycja dokumentu (Tadeusz Zieliński)
15.06.2018 11:29 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.158.2018 z dnia
06.06.2018 r."

(Małgorzata Brodzka)
15.06.2018 11:28 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
13.06.2018 11:42 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.160.2018 z dnia
11.06.2018 r."

(Małgorzata Brodzka)
13.06.2018 11:41 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
12.06.2018 12:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.155.2018 z dnia
04.06.2018 r."

(Małgorzata Brodzka)
12.06.2018 12:39 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.154.2018 z dnia
04.06.2018 r."

(Małgorzata Brodzka)
12.06.2018 12:38 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
11.06.2018 14:02 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.159.2018 z dnia
08.06.2018 r."

(Małgorzata Brodzka)
11.06.2018 14:01 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
08.06.2018 14:10 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.157.2018 z dnia
06.06.2018 r."

(Małgorzata Brodzka)
08.06.2018 14:09 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.06.2018 14:58 Dodano załącznik "Zarządzenie nr 0050.156.2018 z dnia
04.06.2018 r."

(Małgorzata Brodzka)
04.06.2018 14:54 Usunięto załącznik Zarządzenie nr 0050.149.2018 z dnia
04.06.2018 r.

(Małgorzata Brodzka)
04.06.2018 14:54 Edycja dokumentu (Małgorzata Brodzka)
04.06.2018 14:46 Utworzenie dokumentu. (Małgorzata Brodzka)