Ewa Michalska 02.05.2018 08:51 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 02.05.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. Nr 121 z póź. zm. )

 

o g ł a s z a m

 

1.  Wykaz nr 32/2018  z dnia 02 maja  2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego  w budynku   mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy  Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 8   wraz z  ułamkową  częścią działki  przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie   uchwały Nr XIX/136/2000 Rady   Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej  z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni  na tablicy ogłoszeń  i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem  02.05.2018 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w wydziale Geodezji i Gospodarki  Gruntami  pok. 17  lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 


 


 

W Y K A Z    nr  32/2018

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1  w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 8 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Rycerska    8 

                             działka Nr 690/4   (AM 6) o pow. 129m2 – udział 27,29% - 35,20 m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00057135/8

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży     -   lokal mieszkalny nr 1 położony w budynku mieszkalno- użytkowym składający się z kuchni, 2-ch pokoi,  przedpokoju ,łazienki z wc na parterze.

   Łączna powierzchnia  53,40m2   wraz z udziałem w  częściach   wspólnych  budynku i  prawie   własności gruntu   wynoszącym 27,29 %.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 716 ).

 

3. Cena nieruchomości  wynosi  -    71.000,-zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych)  

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa    

                                                                   wielorodzinna i usługowa   - symbol z planu C19 U/MW

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie  6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w     wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa   własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek    o  nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia                   13 czerwca 2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 02 maja 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 23 maja 2018 r.

 

 

EM/EM

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 32/2018 z dnia 02 maja 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Rycerskiej 8 wraz z ułamkową częścią działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:02.05.2018 08:51
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:02.05.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:02.05.2018 08:51