Ewa Michalska 23.04.2018 09:50 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 23.04.2018 r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E      

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

 

   Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121 z póź. zm. )

 

 

O G Ł A S Z A M

 

1. Wykaz nr 30/2018 z dnia 23.04.2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku przy ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu.

 

2. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego Urzędu.

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 23.04.2018 r. 

 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale, Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub   telefonicznie  nr 74/ 8117653.

 


 

 

 

Wykaz nr 30/2018

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku przy                   ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu.

 

 

1.Położenie nieruchomości – Międzygórze ul. Śnieżna 6     

                         działka nr  49/3 ( AM 7 )  o pow.169 m2 – udział 9,87% - 16,68m2.

    Księga wieczysta – SW1K/00044509/7 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia  

    nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal  mieszkalny nr 4 położony na I piętrze, składający się z :                                              pokoju i kuchni (32,73m2) na I piętrze, strychu nr 203 (10,22m2). Łączna powierzchnia 42,95m2 wraz z udziałem  w częściach  wspólnych budynku i  prawie własności gruntu  wynoszącym  9,87%. % .

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi – 24.500,-zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące pięćset             

                                                                                    złotych).

    

4. Przeznaczenie w planie miejscowym:– teren     zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej 

                                                                                 z zielenią towarzyszącą- symbol z planu cMT20

5. Sprzedaż lokalu następuje drogą przetargu ustnego ograniczonego do stałych            mieszkańców budynku przy  ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu.

 

  6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa   własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o  nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami

do dnia 04 czerwca 2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej  przez okres 21 dni tj. do dnia 04 czerwca 2018 r.

 

 

 

EM/EM

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 30/2018 z dnia 23.04.2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Międzygórzu przy ul. Śnieżnej 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu, drogą przetargu ustnego ograniczonego do stałych mieszkańców budynku przy ul. Śnieżnej 6 w Międzygórzu.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:23.04.2018 09:50
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.04.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:23.04.2018 09:56