Bystrzyca Kłodzka, dnia 23.04.2018 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1.Wykaz nr 28/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej 23 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zm.

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 23.04.2018 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 17 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 


 


 W Y K A Z  nr  28/2018

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej 23 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Długopole Zdrój ul. Zdrojowa 23    

                             działka Nr  119 (AM 3) o pow. 764m2 – udział 10,84% - 82,82m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00031572/5

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży- lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku mieszkalnym składający się z:  2 -ch pokoi, kuchni, łazienki  (36,79m2) na parterze, piwnicy nr 02 (1,68m2), szopy południowej nr 019 (7,87m2).

Łączna powierzchnia 46,34m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu wynoszącym 10,84% .

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z póź.zm.).

 

3. Cena nieruchomości wynosi -  72.700,- zł (siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych)

                                                                      

4.Przeznaczenie w planie miejscowym: teren zabudowy  mieszkaniowej wielorodzinnej

                                                                   - symbol z planu 50 MW

 

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w     wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa   własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek    o  nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

04 czerwca 2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 14 maja 2018 r.

 

 

EM/EM

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 28/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w budynku mieszkalnym w Długopolu Zdrój przy ul. Zdrojowej 23 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:23.04.2018 09:48
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:23.04.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:23.04.2018 09:48