Bystrzyca Kłodzka, dnia 16.04.2018 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 23/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr  135/3 (AM 3) o pow. 1200m2 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów wykonujących usługi weterynaryjne na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.

 

2. Wykaz stanowi integralną część obwieszczenia i podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tut. urzędu .

 

3. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 13.04.2018 r. 

 

4. Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub telefonicznie pod numerem  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

W Y K A Z    nr  23/2018

 

 w  sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 135/3 (AM 3) o pow. 1200m2 w drodze przetargu ustnego ograniczonego.

 

Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka obręb Centrum

                                                  działka nr 135/3 (AM 3) o pow. 1200m2

    Księga wieczysta - SW1K/00095973/2 (obejmująca mienie gminne) - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - nieruchomość niezabudowana, położona w pośredniej części miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie terenów niezabudowanych, istniejącej obok zabudowy garażowej i przemysłowej oraz w dalszej odległości zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dostęp komunikacyjny bardzo dobry, bezpośrednio z drogi prowadzącej w stronę nowo powstałego osiedla domków jednorodzinnych. Tren dzialki płaski, porośnięty trawa, chwastami, krzewami , kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, dłuższym bokiem przylega do drogi. płaski. Uzbrojenie: teren wyposażony w urządzenia infrastruktury technicznej: sieć energetyczna,.

 

3. Cena sprzedaży nieruchomości wynosi – 61.000,-zł (słownie : sześćdziesiąt               

 jeden  tysięcy złotych ) + 23% podatek VAT.

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym : Symbol planu A31 MWN/U

Przeznaczenie podstawowe –zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa

 

5. Sprzedaż nieruchomości  następuje w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów wykonujących usługi weterynaryjne na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.

Zastrzega się na okres 5-ciu lat prawo odkupu w przypadku niewykorzystania nieruchomości na wskazane cele bądź zaniechania budowy obiektu służącego w/w celom, a także w przypadku zmiany  sposobu  zagospodarowania  gruntu  na  inne  cele.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia      28 maja 2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń

 w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 07 maja 2018  r.

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 23/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej obręb Centrum w granicach działki nr 135/3 (AM 3) o pow. 1200m2 w drodze przetargu ustnego ograniczonego do podmiotów wykonujących usługi weterynaryjne na terenie Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:16.04.2018 13:17
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.04.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:16.04.2018 13:27