Ewa Michalska 16.04.2018 13:16 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 16.04.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r.  poz. 121 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

1. Wykaz nr 22/2018  z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1-go Sierpnia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 813/5 (AM -7) o pow. 15m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

2. Zapłata za nabywaną nieruchomość nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady      Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zm.

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 16.04.2018 r.

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 17 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.

 

 

EM/EM

 

W Y K A Z   nr 22/2018

 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1-go Sierpnia na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

1. POŁOŻENIE DZIAŁKI:      Bystrzyca Kłodzka ul. 1-go Sierpnia  

2. NUMER DZIAŁKI   :          813/5 (AM -7)

3. POWIERZCHNIA:              15m2

4. WŁAŚCICIEL:                   GMINA BYSTRZYCA KŁODZKA

5. KSIĘGA WIECZYSTA:      SW1K/00055763/5

6. ZBYCIE :                            FORMA BEZPRZETARGOWA 

 Zbycie nieruchomości nastąpi na rzecz właścicieli wyodrębnionych lokali w nieruchomości zabudowanej, położonej w Bystrzycy Kłodzkiej pryz ul. 1-go Sierpnia 10,  oznaczonej numerem działki  812/2 (AM 7).

7. ZAGOSPODAROWANIE : teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

                                                 - symbol  z planu  B18 MW

 

8. Cena sprzedaży nieruchomości  wynosi –  1.200,- zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych) 

                                                                                               + 23% podatek VAT

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia

28 maja 2018 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 07 maja 2018 r.

 

 

                                 

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 22/2018 z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. 1-go Sierpnia, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 813/5 (AM -7) o pow. 15m2 na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:16.04.2018 13:16
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.04.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:16.04.2018 13:16