Bystrzyca Kłodzka, dnia 16.04.2018 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1. Wykaz nr 21/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 19                         w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 2  wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w  drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal  mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały nr XIX/136/2000 Rady      Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zmianami.

 

3. Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu  przez okres 21 dni na tablicy  ogłoszeń  i stronach internetowych tutejszego urzędu.

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 16.04.2018 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami pok. 17 lub telefonicznie  nr  74/ 8117653.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EM/EM

 

W Y K A Z  nr 21/2018 

 

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 19 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka Plac Wolności  2 

                                              działka nr 708 (AM 6) o pow. 398m2 – udział 4,58% - 18,23m2

Księga wieczysta – SW1K/00046504/6 - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką.

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal użytkowy nr 19 położony w budynku mieszkalno-użytkowym,     składający się z: sali sprzedaży, magazynu, umywalni, wc na parterze. Łączna powierzchnia 36,87m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie użytkowania wieczystego gruntu  wynoszącym 4,58%.

   Ustanawianie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.             poz. 1892).

 

3. Cena  nieruchomości  wynosi              –     44.000,- zł       w tym:

                 - cena lokalu użytkowego   -     43.000,- zł

                -  cena udziału gruntu stanowiącego podstawę do wyliczenia opłat z tytułu                

                   użytkowania    wieczystego  -          1.000,-zł

4. Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 25 % wartości  udziału gruntu wynosi 250,-zł + podatek VAT 23% i płatna jest przed podpisaniem aktu    notarialnego. 

5. Opłata roczna za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 3% wartości udziału gruntu tj.  30,-zł + podatek VAT w wysokości 23% (6,90zł). Opłaty roczne wnosi się przez cały okres  użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok, począwszy od roku 2019.

        Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Zaktualizowaną opłatę roczną ustala się, przy zastosowaniu dotychczasowej stawki procentowej, od wartości nieruchomości określonej na dzień aktualizacji opłaty. (art. 77 stawy o gospodarce gruntami)

6. Przeznaczenie w planie miejscowym – teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej      wielorodzinnej - symbol z planu C 35 U/MW.  

7. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu użytkowego.

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów,  jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2 - „ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”                                                

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia               28 maja 2018 r.

Wykaz wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń              w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 07 maja 2018 r.

 

 

EM/EM

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 21/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego nr 19 w budynku mieszkalno-użytkowym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy Placu Wolności 2 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części działki przynależnej do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:16.04.2018 13:12
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.04.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:04.09.2018 10:44