Ewa Michalska 16.04.2018 13:10 wersja do wydruku

Bystrzyca Kłodzka, dnia 16.04.2018 r.

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Burmistrza Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

          Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U z 2018 r. poz. 121 z póź. zm.)

 

o g ł a s z a m

 

1.Wykaz nr 19/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

2. Zapłata za nabywany lokal mieszkalny nastąpi na podstawie uchwały Nr XIX/136/2000 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 07.02.2000r. z póź. zm.

 

3.Wykaz stanowi załącznik do obwieszczenia i podlega ogłoszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych tutejszego urzędu.

 

4. Wykaz i obwieszczenie wchodzą w życie z dniem 16.04.2018 r.

 

5. Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Gruntami                                 pok. 17 lub telefonicznie nr 74/ 8117653.


 

 

W Y K A Z    nr  19/2018

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku mieszkalnym położonym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 6 wraz ze sprzedażą ułamkowej części działki przynależnej do lokalu na rzecz najemcy.

 

1. Położenie nieruchomości – Bystrzyca Kłodzka ul. Międzyleśna 6   

        działka nr  646/8 (AM 6) o pow. 120m2 – udział 16,42% - 19,70m2

                                               Księga wieczysta -  SW1K/00073116/7

Księga wieczysta - nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką

 

2. Przedmiot sprzedaży - lokal mieszkalny nr 3 położony w budynku mieszkalnym    składający się z: kuchni, pokoju, łazienki z wc, przedpokoju (35,82m2) na I piętrze oraz piwnicy nr 001 (7,13m2). Łączna  powierzchnia 42,95m2 wraz z  udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu  wynoszącym 16,42% .

Ustanawianie odrębnej własności lokalu  w domu  wielolokalowym, wchodzącym   w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca  1994 r. o własności lokali (tekst jednolity dz.U. z 2015 r. poz. 1892)

 

3. Cena nieruchomości wynosi – 47.500 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych)

 

4. Przeznaczenie w planie miejscowym : teren zabudowy usługowej i mieszkaniowej

                                                                     wielorodzinnej- symbol z planu C5U/MW

5. Sprzedaż lokalu następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.

 

6. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), składają wniosek w terminie                   6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

*art. 34 ust. 1 pkt 1 - „ przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w  wykazie.”

*art. 34 ust. 1 pkt 2-„ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”

 

Osoby posiadające prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości powinny zgłaszać swoje roszczenia zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 28 maja 2018 r.

 

Wykaz wchodzi w życie z dniem 16 kwietnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń                   w siedzibie urzędu i urzędowej stronie internetowej przez okres 21 dni tj. do dnia 07 maja             2018 r.

 

 

EM/EM

 

 

Powrót

Załączniki

  • Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykaz nr 19/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku mieszkalnym w Bystrzycy Kłodzkiej przy ul. Międzyleśnej 6 wraz z ułamkową częścią działki przynależną do lokalu w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Data publikacji:16.04.2018 13:10
Wytworzył lub odpowiada za treść:
Data na dokumencie:16.04.2018
Informację aktualizował:Ewa Michalska
Data aktualizacji:16.04.2018 13:10