wersja do wydruku Ewa Michalska 22.02.2018 11:23

II przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Wilkanów, w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Wilkanowie 134.

Przetarg  GGG. 18.II.17.2018.EM                                           Bystrzyca  Kłodzka, dnia 22.02.2018 r.

 

BURMISTRZ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ

 

działając na podstawie :

1/ rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz.1490 tj.);

2/ ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 121 z póź.zm)

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w budynku mieszkalnym w Wilkanowie 134.

 

Przedmiot sprzedaży: lokal mieszkalny nr 4 położony na I piętrze, składający się z 3-ch pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, garderoby, schowka i pomieszczenia gospodarczego o łącznej pow. 100,30m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie współwłasności gruntu - działki nr 307/1 (AM 2)  o pow. 1365m2, wynoszącym 31,18 % .

Księga wieczysta - SW1K/00094725/2 nie zawiera wpisów dotyczących obciążenia nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi jak i hipoteką

Ustanowienie odrębnej własności lokalu w domu wielolokalowym, wchodzącym w skład nieruchomości, następuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z póź. zm.).

Przeznaczenie w planie miejscowym: brak, aktualny sposób użytkowania – teren zabudowy mieszkaniowej.

Sprzedaż lokalu następuje w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 

II przetarg cena wywoławcza 135.000, -zł (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy złotych).

 

Wysokość wadium – 13.500,- zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset)

Postąpienie - o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż  1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem  w górę do pełnych  dziesiątek  złotych (1.350,-zł).

 

Nieruchomość (lokal mieszkalny) stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

Warunki Przetargu

 

Przetarg rozpocznie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 10,20 w siedzibie Urzędu Miasta                   i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6 - sala nr 12.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 13.500,-zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset złotych) z adnotacją przetarg nr „GGG. 18.II.17.2018.EM - Wilkanów 134/4”” na konto Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka nr 07 9588 0004 9700 0299 2000 0090 –Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie Oddział Bystrzyca Kłodzka lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej ul. Sienkiewicza 6.

Wpłaty należy dokonać do dnia 06 kwietnia 2018 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Urzędu Miasta (ostateczny termin wpływu 06 kwietnia 2018 r.) 

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest również :

- okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta na które wadium zostanie zwrócone w  przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu.

- wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości – podstawa prawna art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2, art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz.922);

-złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotem i warunkami przetargu.

- przedstawienie pełnomocnictwa przez osoby reprezentujące w przetargu osobę prawną.

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu oświadczenia o woli nabycia nieruchomości z majątku odrębnego – art. 37 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz. 59 z póź. zm.)

W dniu przetargu  jego Uczestnicy zobowiązani są posiadać:

a) osoby fizyczne dokument stwierdzający ich tożsamość,

b) w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny wydruk z Krajowego Rejestru  Sądowego,   w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,   

c) w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie Spółki Cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki (oryginały do okazania). Za aktualne uważa się dokumenty (wydruki z KRS-u  oraz CEIDG)  wygenerowane  nie wcześniej  niż 1 m-c  przed  dniem  przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,  który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Wygrywający przetarg uiszcza pełną kwotę za nieruchomość przy czym wlicza się w nią wpłacone wadium - najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej , przed jej podpisaniem.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Nabywca nieruchomości ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, właściwy organ może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy.

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U z 2016 r. poz.1061) zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg nie wygrał zostanie zwrócone w terminie 3-ch dni licząc od dnia zamknięcia przetargu.

  Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

 

  Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, pokój nr 17, tel.74/8117653 , e-mail : geodezja@bystrzycaklodzka.pl.

  Nieruchomość można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z Zakładem Usług Komunalnych w Bystrzycy Kłodzkiej Spółka z .o.o. ul. Strażacka 13, tel. 74/8117061.

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Michalska

tel.74/8117653

 

 

 

 

 

Powrót

Załączniki

Brak załączników w dokumencie.

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:II przetarg ustny ograniczony do stałych mieszkańców wsi Wilkanów, w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Wilkanowie 134.
Podmiot udostępniający informację:Urząd Miasta i Gminy
Informację opublikował:Ewa Michalska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:22.02.2018
Data publikacji:22.02.2018 11:23

Rejestr zmian dokumentu

pokaż